Thứ sáu,  23/08/2019

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Bắc Sơn: Bước chuyển tích cực

(LSO) – Từ khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Nghị quyết 67, ngày 11/9/2013) về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu.

     Chú trọng các khâu đột phá

Ông Lộc Quang Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Bắc Sơn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó, đánh giá; quy hoạch; đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là các khâu được đặc biệt quan tâm.

Theo đó, trong đánh giá cán bộ, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, trong đó tập trung gắn việc đánh giá cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành thực tiễn, bản lĩnh, trách nhiệm và uy tín cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Kết quả, từ năm 2014 đến hết năm 2018, trong tổng số hơn 1.230 cán bộ do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, khi đánh giá đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, chỉ riêng năm 2017 có 2 cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ (khối xã).

Các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị năm học 2018 – 2019 do Huyện ủy Bắc Sơn và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phối hợp tổ chức

Trong quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 72 đồng chí và nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 83 đồng chí; quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy  nhiệm kỳ 2015 – 2020  là 22 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 27 đồng chí … Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ, căn cứ kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ hằng năm, Ban Thường vụ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện và bổ sung những nhân tố mới.

Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ chú trọng việc tạo nguồn; đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ, tạo điều kiện cho đội ngũ này được rèn luyện, thử thách trong môi trường thực tế, đào tạo tại chỗ để vươn lên. Từ năm 2014 đến nay, huyện chọn cử 356 lượt cán bộ, công chức các phòng, ban cấp huyện, cấp xã, cán bộ trẻ có triển vọng trong diện quy hoạch tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị; chọn cử gần 3.350 lượt cán bộ, công chức cấp huyện, xã tham gia các lớp bồi dưỡng…

     Số cán bộ đạt chuẩn tăng

Theo đánh giá của huyện, hiện nay số cán bộ đạt chuẩn theo quy định so với trước khi ban hành Nghị quyết 67 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy đều tăng. Đối với cấp huyện: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ có 39/40 đồng chí đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (đại học trở lên), 40/40 cán bộ đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị; Ủy viên Ban Thường vụ, các chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện (trước và sau khi có Nghị quyết 67) đều đạt chuẩn 100% về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; số trưởng phòng đạt chuẩn về chuyên môn là 26/26, đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị là 25/26; số phó trưởng phòng đạt chuẩn về trình độ chuyên môn là 38/40, đạt chuẩn về lý luận chính trị là 31/40 (trước khi có Nghị quyết 67 tương tự con số đạt chuẩn là 28/31 và 19/31).

Đối với cấp xã: cán bộ chủ chốt có 90/100 đồng chí đạt chuẩn về chuyên môn, 100% đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, so với trước khi có Nghị quyết 67, chỉ là 69/103 chuẩn về trình độ chuyên môn và 99/103 chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

Đồng Ý là xã trước đây còn nhiều khó khăn về công tác cán bộ, nhưng những năm gần đây, Đảng bộ xã luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Ông Lương Đình Tráng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Hằng năm, xã cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị do huyện tổ chức, chú trọng phát triển đảng viên… Do đó, hai năm trở lại đây, Đảng bộ luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xã cũng đã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, mặc dù còn những hạn chế về nhận thức của một số cấp ủy; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ còn cần rút kinh nghiệm; công tác luân chuyển có mặt hạn chế, nhưng Bắc Sơn xác định mục tiêu đến năm 2020, 100% số Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng phó các phòng, ban cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; từ 90% trở lên số cán bộ là trưởng các đoàn thể cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Với những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thời gian qua sẽ là tiền đề để Bắc Sơn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phùng Khiêm – Khánh Ly