Chủ nhật,  25/08/2019

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019

LSO-Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phiên họp lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 9 nội dung. Trong đó, tập trung bàn nhiều về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của Chủ tịch UBND tỉnh; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 30, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các đơn vị soạn thảo trình bày dự thảo và ý kiến thảo luận của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận đối với từng nội dung.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Dự thảo mới chỉ nêu việc đánh giá, xếp loại các nhiệm vụ trọng tâm có 5 tiêu chí với thang điểm 10 cho tổng 5 tiêu chí. Thực hiện xếp loại đối với từng nhiệm vụ được phê duyệt và mức độ xếp loại gồm 3 mức là: hoàn thành rõ nét, hoàn thành nhưng chưa rõ nét và chưa hoàn thành. Một số nội dung trong dự thảo chưa rõ ràng, chưa cụ thể đối với từng nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, cần tiếp tục chỉnh sửa theo hướng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá riêng và phải đưa ra quy định cụ thể để ban hành cho phù hợp với từng ngành. Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện để trình UBND tỉnh và ký ban hành vào tháng 8/2019.

Về dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 30, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng chương trình hành động là cần thiết. Chương trình hành động phải gồm những giải pháp trọng tâm, cụ thể. Tuy nhiên, hiện dự thảo do Sở Công thương soạn thảo chưa nêu rõ được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sở Công thương cần tiếp tục lấy ý kiến từ các sở, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chương trình. Ngoài ra, cần lưu ý, chương trình hành động này phải nêu rõ kế hoạch thực hiện cụ thể, mang tính chất đặc thù của tỉnh biên giới với nhiều cửa khẩu.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Để nghị quyết phù hợp với thực tiễn địa phương, Sở Kế hoạch – Đầu tư cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để đưa vào dự thảo một số chính sách đặc thù của tỉnh như: nêu rõ mức hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ tìm thị trường, hỗ trợ về ưu đãi đất đai và thuế…

Ngoài 3 nội dung trên, phiên họp lần này cũng xem xét, thảo luận một số nội dung khác như: dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định một số mẫu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, khung, hộp và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Thí điểm phát triển giáo dục STEM ở một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”…

TRÍ DŨNG