Thứ hai,  18/11/2019

Huyện uỷ Tràng Định sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05

LSO-Sáng nay (4/5), Huyện uỷ Tràng Định tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Các tập thể được tặng
giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Qua 3 năm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả.

Qua đó, 100% chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị số 05. Việc lựa chọn, xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung đột phá trong toàn khoá và cho từng năm được các chi, đảng bộ, cơ quan đơn vị thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị. Việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị và là nội dung bắt buộc trong các buổi sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng.

Các đảng bộ, chi bộ khảo sát, phát hiện và xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các phong trào thi đua. Kết quả có 38 mô hình tập thể, 133 cá nhân điển hình trên nhiều lĩnh vực.

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo. Trong đó, năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, thường xuyên, lâu dài; góp phần phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trao giấy chứng nhận cho 5 tập thể và 19 cá nhân đã đạt thành tích trong cuộc thi.

ĐỖ HOẠT - TRANG VÂN