Thứ tư,  13/11/2019

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

LSO-Chiều nay (8/5), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đồng chí Hướng Văn Độ, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng giấy khen
cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Sau 3 năm triển khai, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối, chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 Đảng ủy Khối đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở đảng, tổ chức chính trị -xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định nội dung đột phá; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp; hướng dẫn tổ chức cho đảng viên, quần chúng xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và kế hoạch học tập, làm theo Bác; tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng; triển khai phát động 2 cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Những tấm gương điển hình về học tập và làm theo gương Bác”…

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Hướng Văn Độ, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng giấy khen
cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018

Hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, đó là việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung đột phá toàn khóa, từng năm của cơ sở còn chậm và còn chung chung; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng chưa thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề còn đơn điệu, thiếu trao đổi, thảo luận; nhiều cơ sở ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp chưa kịp thời, còn hình thức; công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến có lúc, có nơi chưa thật sự chú trọng…

Tại hội nghị, tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm qua đã nêu bật những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong cơ quan, đơn vị và việc làm cụ thể của cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho 19 tập thể, 35 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; quyết định biểu dương 20 cá nhân, nhóm tác giả có bài dự thi được lựa chọn tham dự cấp tỉnh Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

PHÙNG KHIÊM