Thứ sáu,  05/06/2020

Hệ thống tuyên giáo các cấp chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị

LSO-Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; sự phối hợp tạo điều kiện của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ được trang bị cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
Cán bộ Phòng Thông tin công tác tuyên giáo chuẩn bị tài liệu cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên của tỉnh – Ảnh: ĐỨC LUẬN

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết và các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương. Tuyên truyền định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình các thế lực thù địch chống phá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổ chức sơ kết 4 năm và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đánh giá, tập hợp, giới thiệu gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 31/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử truyền thống giai đoạn 2011 – 2015”. Triển khai Cuộc thi tìm hiểu 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2016).

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận, định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lễ hội”. Xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) “về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí ViệtNamđến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035”. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả Bản tin Thông báo nội bộ”. Biên tập và phát hành Bản tin Thông báo nội bộ, phục vụ kịp thời công tác sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh với số lượng hằng tháng gần 4,9 nghìn cuốn. Thường xuyên theo dõi, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp và duy trì thực hiện quy chế hoạt động. Trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức được 55 kỳ hội nghị báo cáo viên, Ban tuyên giáo cấp huyện tổ chức được trên 320 kỳ hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin, tư liệu và định hướng tuyên truyền; đội ngũ báo cáo viên các cấp tổ chức được 34.182 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách và truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 2.810.152 lượt người nghe. Qua đó kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin kịp thời các vấn đề được quần chúng quan tâm; góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đồng thời góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ như: Giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn; đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV; tuyên truyền về kết quả công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia; tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo và phổ biến giáo dục pháp luật; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền trong nội bộ và định hướng đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch trên Internet,… Duy trì, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí, định hướng các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã triển khai thực hiện tốt các chuyên trang, chuyên mục; duy trì thời lượng, nâng cao chất lượng các tin, bài phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, phê phán các biểu hiện tiêu cực của đời sống xã hội, góp phần tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thời gian tới, để ngày càng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội, ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho các cấp uỷ đảng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực công tác tuyên giáo với một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết; việc tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của trung ương, của tỉnh; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành. Quán triệt, phổ biến các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản mới của Chính phủ, chính sách, pháp luật mới ban hành, nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, công tác đối ngoại; chủ động đề xuất, tham mưu cho thường trực các cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong công tác tuyên giáo. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

Tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập, nghiên cứu quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, liên hệ làm phong phú nội dung quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội theo yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Điều chỉnh bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cơ quan phù hợp với năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở các cấp, các ngành, đoàn thể.

Tăng cường kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Xây dựng kế hoạch kiểm tra khảo sát định kỳ, đột xuất, nắm bắt chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, công tác giáo dục lý luận chính trị ở các ngành, đoàn thể, các trường học… để đánh giá, chỉ đạo cho phù hợp.

Trên cơ sở định hướng công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng kế hoạch chuyên môn, chủ động tiến hành các bước công việc tham mưu, chỉ đạo của công tác tuyên giáo một cách chặt chẽ, kịp thời và đồng bộ. Tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với một số cơ quan liên quan; nhạy bén trong công tác nắm bắt, xử lý các vấn đề diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Duy trì, đổi mới nội dung giao ban công tác tuyên giáo, trong đó có giao ban công tác báo chí, công tác khoa giáo và hội nghị báo cáo viên theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

NÔNG VĂN THẢM, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ