Chủ nhật,  12/07/2020

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận

Ngày 1-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Dân vận T.Ư tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác dân vận dành cho lãnh đạo ban dân vận cấp ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và tương đương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo lớp học, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra mục tiêu công tác dân vận, đó là: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Văn kiện Đại hội đã nêu bốn nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, trong đó có giải pháp “quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận”.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, các học viên nâng cao nhận thức về mục tiêu, yêu cầu của công tác dân vận trong tình hình mới đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản khác của Đảng, góp phần hiệu quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận tại địa phương, cơ quan, tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chương trình bồi dưỡng gồm 10 chuyên đề và ba buổi thảo luận, bao quát những nội dung quan trọng, cơ bản về công tác dân vận trong Nghị quyết 25- NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; quan điểm, chính sách dân tộc và công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; quan điểm, chính sách tôn giáo và công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo; Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới; vấn đề thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay.

Theo Nhandan.org.vn