Thứ hai,  25/05/2020
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW:

Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,86%