Thứ sáu,  22/11/2019

Hữu Liên kiện toàn cán bộ không chuyên trách sau sáp nhập thôn

LSO-Sáp nhập thôn, bản, khu phố là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Sau sáp nhập, kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở là một trong những vấn đề đặt ra. Xác định như vậy, thời gian qua, Đảng ủy xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách sau sáp nhập thôn trên địa bàn xã.


Người dân tìm hiểu các văn bản liên quan đến sáp nhập thôn

Toàn xã Hữu Liên trước khi sáp nhập có 12 thôn chưa đạt tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ. Nhiều thôn có quy mô nhỏ, số hộ dân ít, có thôn chỉ có 19 hộ với 111 nhân khẩu nhưng vẫn bố trí 13 cán bộ hoạt động không chuyên trách giống những thôn có quy mô lớn. Mặt khác, những thôn có quy mô dân số nhỏ, dẫn đến khó khăn trong việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng để xây dựng hạ tầng. Bộ máy cồng kềnh, số lượng người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước lớn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở.

Đồng chí Hoàng Trọng Lệ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hữu Liên cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục thực hiện Thông tư số 04 ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và theo quyết định của UBND tỉnh, Đảng ủy xã Hữu Liên đã chỉ đạo tiến hành các bước sáp nhập 10 thôn thành 5 thôn theo đơn vị hành chính và thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ chức Đảng, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở thôn theo quy định.

Đồng chí  Hoàng Trọng Lệ, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Đảng ủy xã tổ chức chỉ định thành lập chi ủy chi bộ sau khi sáp nhập, chỉ định chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ. Chỉ đạo chi ủy thôn thống nhất nhân sự sau khi sáp nhập của 2 thôn về tổ chức cán bộ đối với từng chức danh đảm bảo theo đúng số lượng. UBND xã phối hợp với chi ủy chi bộ lâm thời thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự căn cứ vào nghị quyết công tác cán bộ của Đảng ủy xã theo phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ. MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện chủ trương sáp nhập thôn; chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn ban công tác mặt trận và các chi đoàn, chi hội của thôn theo đúng quy trình, điều lệ của mỗi tổ chức.

Sau sáp nhập, xã Hữu Liên còn 7 thôn. Đối với công tác cán bộ sắp xếp cụ thể tại 5 thôn: Lân Châu, Làng Bên, Đoàn Kết, Liên Hợp, Ba Lẹng, mỗi thôn được bố trí 6 người đảm nhiệm 13 chức danh hưởng phụ cấp.

Đồng chí Hoàng Văn Lưỡng, Bí thư, Trưởng thôn Làng Bên cho biết: Trước khi sáp nhập thôn, tôi là Bí thư Chi bộ thôn Là Ba. Cuối tháng 4/2019, thôn Là Ba và Làng Bên đã thực hiện sáp nhập thành thôn Làng Bên với 134 hộ, 644 nhân khẩu; chi bộ thôn mới có 55 đảng viên. Từ sau khi sáp nhập đến nay, thôn đã tổ chức được 3 cuộc họp thôn, Chi bộ thôn sinh hoạt được 3 kỳ. Hiện 6 chức danh cán bộ không chuyên trách của thôn đã kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định, mỗi đồng chí đảm nhận 2 – 3 phần việc so với trước khi sáp nhập.

Tính đến hết tháng 6/2019, Hữu Liên đã hoàn thành việc sáp nhập  các thôn theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến huyện, các thôn sau sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định. Qua đó nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn. Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết trong dân, nhân đôi sức mạnh trí tuệ, nguồn lực để các thôn mới tập trung phát triển kinh tế – xã hội.

THANH HUYỀN