Thứ sáu,  15/11/2019

Thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII

LSOChiều nay (2/7), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 10, khóa XII và quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng chuyên môn của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 16 đến 18/5/2019) đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước. Hội nghị Trung ương 10 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.


Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư, tiến sỹ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương giới thiệu, phổ biến 3 nội dung gồm: thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII  và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chuyên đề Xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là những nội dung rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng chí đề nghị: Sau hội nghị, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cấp mình nhằm thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị lần thứ 10 đã thông qua tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

TRÍ DŨNG