Thứ tư,  12/08/2020

Hội thảo khoa học về xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng

Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá sát đúng về kết quả cũng như hạn chế, tồn tại cần tập trung tháo gỡ và rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Hoi thao khoa hoc ve xay dung Bao cao chinh tri trinh Dai hoi Dang hinh anh 1
Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Phục vụ cho việc biên tập Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 3/7, tại Hà Nội, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Những nội dung trọng tâm trong xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.”

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban chủ trì Hội thảo.

Dự hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học; một số đồng chí đại diện Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh mục tiêu của Hội thảo là tập trung phân tích, đánh giá sát đúng về những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, trong đó xác định đâu là “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ, nguyên nhân và rút ra được các bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng thời, đề xuất những chủ trương, định hướng, chính sách mới có căn cứ lý luận-thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, môi trường…; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội… góp phần xây dựng Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng nước ta trong giai đoạn mới.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học.

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả của các bài tham luận, ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học với hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để Tiểu ban Văn kiện cân nhắc tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Theo Vietnamplus