Thứ tư,  29/01/2020

Bộ Nội vụ sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng nay (16/7), Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, phòng nội vụ một số huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm, ngành nội vụ tập trung chỉ đạo, thực hiện phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ” và đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể về công tác xây dựng thể chế, chính sách, bộ đã tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 3 dự án luật sửa đổi, bổ sung; phối hợp xây dựng và đề xuất xây dựng 3 dự án luật, 1 nghị định; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 2 nghị quyết, 3 nghị định; hoàn thiện trình Chính phủ ban hành 7/15 dự thảo nghị định; bộ đã ban hành 8 thông tư và đang xây dựng 12 thông tư hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nội vụ.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, toàn ngành đạt một số kết quả nổi bật như: 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh; 95/95 cơ quan trung ương và địa phương kết nối trên trục liên thông văn bản quốc gia; 54/63 tỉnh, thành đã thực hiện việc sáp nhập các trung tâm có chức năng tương đồng để thành lập trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đến ngày 30/6/2019, bộ đã thẩm tra và quyết định tinh giản 41.515 biên chế, giảm 6,75% so với tổng biên chế giao năm 2015; cả nước có 20/713 huyện và 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp đến năm 2021.

6 tháng đầu năm, các bộ, ngành địa phương cũng tích cực triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Đối với Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành nội vụ đã tích cực tham mưu cho cấp có thẩm quyền tăng cường chỉ đạo thực hiện chủ đề của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 148 đối tượng tinh giản biên chế kỳ I/2019; ban hành phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021 để thực hiện sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã thành 25 đơn vị; thẩm định, phê duyệt chủ trương sắp xếp, sáp nhập 285 thôn, khối phố thành 137 thôn, khối phố trong năm 2019.

Sở đã trình khen thưởng 1.079 tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh. Các nhiệm vụ: đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thi đua – khen thưởng và các nhiệm vụ chuyên môn khác cũng được ngành thực hiện đạt kết quả cao trong những tháng đầu năm.

Hội nghị đã có 16 lượt ý kiến của đại diện các bộ, ngành, địa phương phát biểu về 32 nội dung thuộc 9 nhóm vấn đề, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nội vụ.

Những tháng cuối năm 2019, ngành nội vụ cả nước sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng thể chế; tham mưu cho cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020; tham mưu thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021; cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và các công tác, nhiệm vụ quan trọng khác.

MINH ĐỨC