Thứ tư,  19/02/2020

Công tác tư tưởng của cấp ủy các cấp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

(LSO) – Trong suốt 89 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ; là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa, đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến trung ương tháng 7/2019 tại điểm cầu Lạng Sơn.  Ảnh: THANH MAI

Thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng, trong những năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh Lạng Sơn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngành đã tích cực, chủ động, ngày càng nhạy bén hơn trong việc triển khai công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy đảng các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trường Chính trị tỉnh, ban tuyên giáo – trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, thành ủy chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên, nội dung các bài giảng luôn được lồng ghép giữa lý luận với thực tiễn và liên hệ thực tế, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên. Thông qua các lớp bồi dưỡng đã trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kết luận tại cuộc giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2019.     Ảnh: THANH MAI

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng được cấp ủy đảng các cấp xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ban tuyên giáo các cấp  đã tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng trong các trường học gắn với các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đưa tài liệu học tập lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương vào giảng dạy ở các trường phổ thông và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng nhân dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm… Qua đó đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hoạt động của các cơ quan báo chí được định hướng tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị của trung ương, của tỉnh, chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền. Các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài, tạp chí được đa dạng hóa, số lượng tin, bài phong phú, bảo đảm chất lượng. Tích cực phổ biến, thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức; cung cấp thông tin có chọn lọc những vấn đề thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng thông tin; giúp cho đảng viên ở cơ sở nắm bắt các sự kiện nổi bật của tỉnh, góp phần tích cực tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng; phục vụ kịp thời các chi bộ, đảng bộ cơ sở sinh hoạt định kỳ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, toàn ngành tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn đã tập trung làm tốt công tác tư tưởng, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Vương Văn Hoà (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)