Chủ nhật,  07/06/2020

Tỉnh ủy Lạng Sơn triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

LSO-Hôm nay (1/8), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, tập trung vào những nội dung quan trọng như: nội dung đại hội đảng bộ các cấp; văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; quy định về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tổ chức đại hội các cấp và việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội. Đồng thời, công bố các quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc, chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết
công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Theo đó, trong nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của cấp ủy cấp trên. Công tác xây dựng Đảng được đổi mới, chuyển biến thực sự trong tư duy và hành động, đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong đó quan tâm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc đem lại hiệu quả cụ thể, thực chất hơn; Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảnh bộ tỉnh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo và nêu thực trạng, khó khăn trong công tác quản lý đảng, phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân; công tác thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò nêu gương của cản bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, quan tâm công tác thi đua – khen thưởng, nhận rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, của toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí nhấn mạnh: Sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội. Trong đó, chuẩn bị kỹ báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nhân sự; bên cạnh việc chuẩn bị đại hội, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về đại hội các cấp, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

ANH DŨNG