Thứ năm,  26/11/2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8/2019

(LSO) – Hôm nay (13/8), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2019 của UBND tỉnh.

Cuộc họp tập trung thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh và xem xét giải quyết những kiến nghị của các địa phương trong quá trình thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 của UBND tỉnh quy định về công tác, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đối với dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020, các đại biểu đã tập trung thảo luận về khung dự kiến danh mục các công trình đầu tư công trong năm 2020, cũng như dự kiến phân khai từng nguồn vốn cho các danh mục công trình. Dự kiến danh mục phải bảo đảm sát với nguồn trung ương phân bổ thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2019

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 10 của UBND tỉnh và những kiến nghị của các huyện, thành phố về đề xuất sửa đổi, một số điều khoản trong Quyết định 10 về thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phần lớn các đại biểu phát biểu ý kiến đề nghị giữ nguyên các điều khoản trong Quyết định số 10, không sửa đổi theo kiến nghị của các huyện, thành phố vì đây là quyết định đã được xây dựng kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 là phương án dự kiến để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua danh mục theo quy định. Để bảo đảm tiến độ, Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Sở Tài chính hoàn chỉnh dự thảo tờ trình để UBND tỉnh ký trước ngày 15/8/2019 trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười ba. Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 10 của UBND tỉnh, các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện và tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu đúng đủ về mục tiêu, chính sách của tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận, thống nhất thông qua các dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để trình kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh về: sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh năm 2018; bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019 đối với dự án trụ sở Chi cục Thuế huyện Cao Lộc; bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

TRANG NINH