Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, ngày 31/10, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 53 đã diễn ra nhằm thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 53 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 5 nội dung, trong đó có 4 nội dung về phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến chủ trương đầu tư và việc điều chỉnh một số dự án tại địa phương và một nội dung về công tác tổ chức cán bộ. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ lựa chọn tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản và thực hiện các quy trình theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, liên quan đến công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, trong phạm vi phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, hoàn thành việc tổng kết các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 xong trước ngày 30/11/2019 để phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tập trung rà soát công tác quy hoạch và đánh giá cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; ban hành hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong công tác tuyên giáo, tập trung tham mưu, đề xuất việc ban hành kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Về phát triển kinh tế – xã hội, công tác quốc phòng – an ninh và đối ngoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện đồng bộ nhiều  giải pháp để bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 theo hướng dẫn của Trung ương bảo đảm phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; bám sát nội dung dự kiến trình đại hội đảng bộ các cấp về các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030./.