Thứ tư,  28/10/2020

Tổng kết công tác xây dựng Đoàn và kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ X

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đoàn và kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2012 – 2017).


Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Minh Châu)

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Công tác đoàn viên có bước chuyển biến theo hướng chú trọng về chất lượng, nâng cao chất lượng đoàn viên đầu vào, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên trong mỗi tập thể thanh niên; các giải pháp nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, ý thức tự rèn luyện của đoàn viên được tăng cường, công tác quản lý đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng thực hiện theo đúng quy định, thủ tục.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đoàn. Cụ thể, nhiều nơi, công tác tổ chức xây dựng Đoàn thực hiện còn thiếu đồng bộ, thống nhất, chất lượng chưa cao. Nhiều cấp bộ Đoàn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chưa thực sự đầu tư, nghiên cứu để chỉ đạo áp dụng những mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn để nhân rộng.

Những đơn vị thực hiện được các giải pháp về công tác đoàn viên ở cơ sở chưa nhiều, chưa thực hiện được trên diện rộng. Công tác đoàn viên nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là ở địa bàn dân cư; còn hiện tượng kết nạp chạy theo số lượng, chưa đúng quy trình, thủ tục kết nạp; công tác rà soát, lựa chọn thanh niên tiêu biểu, tiên tiến để kết nạp Đoàn ở một số nơi còn chưa đúng quy định của Điều lệ Đoàn; chương trình rèn luyện đoàn viên nhiều nơi chưa thực hiện hoặc có thực hiện nhưng chưa đạt được hiệu quả; quản lý đoàn viên nhiều nơi còn buông lỏng…

Về công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, ủy ban kiểm tra các cấp đã làm tốt hơn chức năng tham mưu cho các cấp bộ đoàn, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo của ban thường vụ đoàn các cấp. Tuy nhiên, một số đơn vị còn chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện chưa thường xuyên, mang tính hình thức. Công tác kiểm tra bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, thanh niên chưa được quan tâm đúng mức; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa kiên trì; việc cụ thể hóa một số chủ trương của cấp bộ đoàn cấp dưới còn chậm, còn tình trạng rập khuôn y nguyên theo chỉ đạo của cấp trên…

Những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm cơ sở sửa đổi Điều lệ Đoàn phù hợp hơn với thực tiễn.

Theo Dangcongsan