Thứ năm,  29/10/2020
Thực hiện Chỉ thị số 05 ở Văn Lãng:

Đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực kiểm tra, giám sát

LSO-Sơ kết năm đầu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Văn Lãng khen thưởng 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị. Đây là sự động viên kịp thời cho tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Có được kết quả đó là do Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực kiểm tra, giám sát, qua đó việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thực chất.
Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05

Theo đó, việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản của trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện Chỉ thị số 05 được huyện triển khai nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%, quần chúng tham gia học tập đạt trên 90%. Cụ thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức tuyên truyền lồng ghép chỉ thị được 332 cuộc, thu hút trên 20 nghìn người tham gia, Trung tâm Văn hóa – Thể thao treo 47 băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động được 20 buổi, tổ chức lồng ghép vào các buổi văn hóa văn nghệ được 12 cuộc. Các cơ quan thông tin tuyên truyền chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Đồng chí Lương Kim Tuyết, Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Văn Lãng, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05, từ đầu năm đến nay, đài đã viết và sử dụng 72 tin, bài trên đài truyền thanh – truyền hình huyện; phát trên loa truyền thanh 124 chương trình. Đài đã chú ý tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kế hoạch của huyện tới bạn nghe đài, ngoài ra, sưu tầm các bài viết trên báo chí, những câu chuyện về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát sóng trên đài, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền chung của huyện.

 Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện Chỉ thị số 05. Đồng chí Hứa Văn Tư, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Được Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra lồng ghép được 10 đảng ủy (các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị còn lại yêu cầu tự kiểm tra và xây dựng báo cáo về huyện ủy).

Qua kiểm tra, các chi, đảng bộ đã nghiêm túc quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 05 và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, triển khai các kế hoạch toàn khóa; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

 Cùng với đó, là đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, đơn vị; xác định được những nội dung đột phá toàn khóa và năm 2017; thực hiện nghiêm túc việc lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm.

Với cách làm thiết thực, hiệu quả đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Huyện ủy sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05, trong đó làm tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo đúng các quy định của trung ương, của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

PHÙNG KHIÊM