Thứ bảy,  23/01/2021
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm

LSO-Chiều nay (16/6), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. 
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tham mưu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường; xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản quy định, quy chế phối hợp tạo hành lang pháp lý cho quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh bước đầu có những chuyển biến tích cực.

Cấp ủy các cấp bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và căn cứ tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tổ chức thực hiện có hiệu quả, do đó, số lượng các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra tăng lên so với cùng kỳ năm 2016.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp với các huyện tổ chức làm việc, hướng dẫn trực tiếp 18 tổ chức cơ sở đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên được chú trọng, số lượng đảng viên được kiểm tra tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chếtrong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, hội nghị xác định: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau đợt kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đợt kiểm điểm cuối năm 2016; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và các quy định nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra; tích cực triển khai thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực… góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh ủy đã đề ra trong năm 2017.   

PHÙNG KHIÊM