Thứ tư,  28/10/2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Sáng nay (27/6), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tám, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội đã có nhiều cố gắng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, do vậy, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt kết quả tích cực: tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 5,9%, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có chuyển biến, sản xuất công nghiệp nhiều tiến bộ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh, đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường và khoa học công nghệ được quan tâm chỉ đạo; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội, kịp thời; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

Trong thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực. Cụ thể là đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản ký, sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định; thực hiện công tác dân vận theo Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Cùng với đó là chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện 3 chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế của tỉnh, chú trọng chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị…

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề ra những giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những tháng cuối năm. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo các cấp, các ngành, các huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đồng chí cũng đề nghị những tháng cuối năm, các đồng chí cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa ngành của tỉnh với các huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện việc nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các huyện, thành phố cũng như cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo nhân rộng các mô hình làm tốt về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên.

PHÙNG KHIÊM