Thứ bảy,  23/01/2021

Cao Lộc chú trọng công tác tổ chức, cán bộ

LSO-Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cũng là thời điểm quan trọng của nhiệm kỳ để thực hiện công tác tạo nguồn cán bộ nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo. Do đó, những tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này.
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Oanh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để thực hiện tốt công tác quy hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy các cấp và tập trung chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tiến hành xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ đúng quy trình.

Theo đó, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 50 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy 20 đồng chí, quy hoạch các chức danh chủ chốt của huyện 13 đồng chí, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan thuộc huyện 184 đồng chí. Đối với cấp xã, thị trấn xây dựng quy hoạch ban chấp hành đảng bộ 226 đồng chí, ban thường vụ đảng ủy 109 đồng chí, quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp xã, thị trấn 185 lượt cán bộ. Trong quy hoạch đã chú trọng đảm bảo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ cấp ủy nữ.

Đồng chí Lương Mạnh Tiến, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Lộc cho biết: Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, thị trấn đã thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 14 người, Ban Thường vụ là 4 người, cán bộ chủ chốt 17 người, cán bộ trong quy hoạch đều đảm bảo cơ cấu về dân tộc, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi… cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, đảng ủy cũng đã chỉ đạo đại hội xong 15/15 chi bộ trực thuộc đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2017 – 2020, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo xây dựng và hoàn thành theo kế hoạch đề án tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội; đề án tinh giản biên chế khối đảng, đoàn thể huyện giai đoạn 2017-2022; các kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, kế hoạch triển khai đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2025 và những năm tiếp theo… đảm bảo yêu cầu đúng thời gian quy định.

Quan tâm phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng; kịp thời kiện toàn, củng cố các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo giữ vững vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến các chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị – xã hội trong doanh nghiệp. Do đó, công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, đã thành lập được 1 chi bộ đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, thực hiện nâng cấp chi bộ trung tâm y tế lên đảng bộ trung tâm y tế để phù hợp với cơ cấu tổ chức của đơn vị, nâng tổng số tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy hiện nay là 86, tăng 1 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2016, trong đó có 27 đảng bộ, 59 chi bộ, với tổng số 4.865 đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục phối hợp tổ chức 1 lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 2016-2018, với 68 học viên; triển khai mở 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội đoàn thể, với gần 400 học viên tham gia.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết thêm: Thời gian tới, Huyện ủy Cao Lộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức, cán bộ, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo theo kế hoạch; giải quyết đúng chế độ, chính sách cán bộ thuộc phân cấp quản lý, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo giới thiệu nhân sự cho đại hội của các tổ chức đoàn thể huyện.

PHÙNG KHIÊM