Thứ ba, 23/04/2019

Tỉnh ủy Lạng Sơn tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ

LSO-Chiều nay (17/11), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt học tập nội dung nghị quyết; cụ thể hóa bằng chương trình hành động, xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch để triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở… Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cấp đã thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; kịp thời chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức triển khai đầy đủ, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, quy định của trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ; mạnh dạn thực hiện những chủ trương thí điểm, cách làm mới của trung ương. Các khâu trong công tác cán bộ ngày càng thực hiện gắn kết hơn, liên thông chặt chẽ hơn. Việc đánh giá cán bộ ngày càng được tiến hành bài bản, thực chất; công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ có sự đổi mới; tỉnh đã tập trung ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp… Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã xây dụng đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu đủ về số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị đã thảo luận, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác cán bộ thời gian qua và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quán triệt những quan điểm cơ bản của Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các quy định của trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác cán bộ. Trên cơ sở thực tiễn rà soát, nghiên cứu, cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ thành các quy định, quy chế, quy trình. Triển khai chủ trương Đảng thống nhất quản lý biên chế và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xắp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 67-NG/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2020 và những năm tiếp theo…

Cùng đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2020 và những năm tiếp theo và các quy định của trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công tác cán bộ.

PHÙNG KHIÊM