Thứ tư, 24/04/2019

Trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

LSO-Sáng nay (29/11), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng, phó các ngành, đoàn thể, báo cáo viên cấp tỉnh…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng các nghị quyết của hội nghị Trung ương 6, khóa XII đối với đời sống kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cũng như bản chất tốt đẹp chế độ ưu việt của chế độ ta. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

Đồng chí yêu cầu việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết không chỉ đòi hỏi nắm chắc sâu sắc các nội dung trong nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý trí và hành động mà đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân và từng vị trí công tác thực hiện nhiệm vụ, liên hệ cụ thể địa phương, đợn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, phải tạo cho được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

Đồng chí yêu cầu, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết, quản lý tốt việc theo học và cùng với đòi hỏi cao về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả việc học tập của đại biểu tham dự. Bên cạnh lắng nghe nghị quyết, cần bố trí thời gian thảo luận làm rõ các vấn đề; khắc phục tình trạng lười học nghị quyết, học chiếu lệ. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau về nhận thức, về tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiên quyết đấu tranh ngăn chăn những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch làm cản trở đến quá trình triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

Trong thời gian 1 ngày rưỡi (29, 30/11), cùng với các điểm cầu trong cả nước, các đại biểu tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh và điểm cầu ở các huyện ủy, thành ủy, được học tập, quán triệt, nghiên cứu 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. 

PHÙNG KHIÊM