Thứ bảy,  05/12/2020

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2020

LSO-Chiều nay (5/3), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3 đánh giá công tác hoạt động tháng 2/2020 và xem xét một số dự thảo báo cáo, đề xuất trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu nghiên cứu, xem xét một số nội dung: Đề xuất nội dung giải trình tại phiên họp thường trực tháng 4/2020; tổng hợp đề xuất của các ban HĐND tỉnh về ban hành nghị quyết chuyên đề trong năm 2020; thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười năm (kỳ họp bất thường); đề xuất về nội dung giám sát Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh; dự kiến chương trình giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực  hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu cơ bản đồng tình với các dự thảo báo cáo, một số ý kiến tập trung làm rõ hơn các nội dung như: chương trình giám sát, đề xuất xây dựng nghị quyết chuyên đề, đề xuất các nội dung giải trình…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung và cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề được trình. Theo đó, bỏ nội dung giải trình giải quyết kiến nghị của cử tri xã Đông Quan, huyện Lộc Bình do vấn đề giải trình đã rõ ràng, xem xét lựa chọn vấn đề khác bổ sung vào dự thảo; đồng tình với dự thảo 2 chuyên đề: xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 172/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn và chuyên đề dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; để lại nghiên cứu thêm đối với dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đối với chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với đề xuất, thảo luận của đại biểu, chọn chương trình số phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và chương trình tăng cường quản lý sử dụng vốn đầu tư công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực ngành để giám sát trong năm 2020.

THANH HUYỀN