Thứ hai,  25/05/2020
Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở Lộc Bình:

Nhìn thẳng, đánh giá thực chất

LSO-So với năm 2016, kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đảng viên ở huyện Lộc Bình năm 2017 đã thay đổi theo hướng “đi xuống”. Theo đó, số TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM) giảm 10,29%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm 0,43%.
Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mãn (bên phải) hướng dẫn  đánh giá, phân loại đảng viên

Lý giải vấn đề trên, ông Lô Văn Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lộc Bình cho biết: Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng năm 2017 phản ánh sát thực tình hình các TCCSĐ, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng theo tinh thần nghiêm túc, đúng quy định, không chạy theo thành tích; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của cơ sở xếp loại gì thì TCCSĐ xếp loại đó. Việc tự phê bình và phê bình của các TCCSĐ luôn gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm 2017, Đảng bộ huyện có 68 chi, đảng bộ được đánh giá, trong đó có 25 TCCSĐ đạt TSVM (36,76%), 35 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (51,47%) và 8 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ (11,76%). Đối với đảng viên, trong tổng số 5.911 đảng viên được tham gia đánh giá có 6,94% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80,73% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11,58% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 0,73% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả này minh chứng cho nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên ở cấp ủy cơ sở đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, qua đó nhiều cơ sở phát huy hiệu quả tinh thần tự phê bình và phê bình. Tiêu biểu như Đảng bộ xã Xuân Mãn có 8 chi bộ, với 87 đảng viên. Ông Lưu Minh Trường, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năm 2017, theo kết quả đánh giá phân loại, đảng bộ xã có 7/8 chi bộ đạt TSVM, 100% đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát, xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của xã thì chỉ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, do đó, Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với Xuân Mãn, Quan Bản cũng là xã nỗ lực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Ông Vy Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Quan Bản cho biết: Việc đánh giá, phân loại dựa vào thực chất tình hình các chi bộ và hoạt động của các cán bộ, đảng viên. Năm 2017, trong 12 chi bộ có 2 chi bộ đạt TSVM, 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. So với năm 2016, tỷ lệ chi bộ đạt TSVM giảm 8,4% và đảng bộ duy trì mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên chặt chẽ và thực chất có ý nghĩa quan trọng bởi đây là dịp để cấp ủy cơ sở nhìn nhận được khuyết điểm, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế. Qua trao đổi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lộc Bình cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá TCCSĐ, đảng viên thì cần nghiêm túc chỉ đạo, giám sát công tác này từ cơ sở; cần thay đổi nhận thức và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; việc kiểm tra, đánh giá phải diễn ra công khai, khách quan, đúng quy định, tránh tình trạng nể nang, ngại va chạm. Với những nỗ lực đó, thời gian tới, các chi, đảng bộ sẽ tự nhìn nhận và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phấn đấu xây dựng TCCSĐ đạt TSVM, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

PHƯƠNG DUNG