Thứ hai,  21/09/2020

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND

LSO-Ngày 13/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn (NTM) mới giai đoạn 2016 – 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

Từ năm 2016 đến nay, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng một số cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phân bổ nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo quy định; hướng dẫn các chủ đầu tư giải ngân nguồn vốn, thanh toán khối lượng hoàn thành, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…

Theo đó, từ năm 2016  đến 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu với UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 6.849,3 tỷ đồng, trong đó số vốn đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông thôn khoảng 1.393 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách trung ương và ODA được phân bổ đầu tư là 354 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn bố trí trực tiếp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là 2.196 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 61/207 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Qua nghe báo cáo, các thành viên đoàn giám sát đề nghị 2 đơn vị làm rõ một số nội dung liên quan đến phân bổ nguồn vốn ngân sách để thực hiện các dự án; việc kiểm tra công tác giải ngân, sử dụng nguồn vốn và hiệu quả thực tế của các dự án khi đưa vào khai thác… Đại diện 2 đơn vị đã phát biểu giải trình, làm rõ những nội dung đoàn giám sát quan tâm.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự tích cực của 2 đơn vị trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai các chính sách, giải ngân nguồn vốn và các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình số 22.

Thời gian tới, 2 sở cần tiếp tục nâng cao hiệu quả thẩm định, đánh giá nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các mô hình và chuỗi sản xuất; tham mưu, thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; việc phân bổ vốn cần bám sát vào mục tiêu của chương trình, chỉ đạo của UBND tỉnh và có sự ưu tiên đối với các đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn; cân đối nguồn vốn để xử lý các khoản nợ trong xây dựng NTM; chủ động tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.

ANH DŨNG