Thứ hai,  30/11/2020

Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Kính gửi:

– Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh,

– Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các huyện, thành phố,

– Hội Nhà báo tỉnh,

– Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 8697-CV/BTGTW, ngày 04/6/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI”, theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã thống nhất đổi tên Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 thành Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI và điều chỉnh một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:

  1. Các nội dung được điều chỉnh:

1.1. Điều chỉnh về điều kiện tham dự Giải thưởng: gồm các tác phẩm/sản phẩm được công bố, đăng tải, phát hành trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 15/6/2020 (đối với các tác phẩm sách tính đến hết tháng 6/2020).

1.2. Bổ sung 02 hạng mục dự thi, gồm: (1) Video clip và (2) các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

1.3. Thời gian tổ chức Lễ trao giải: dự kiến tuần thứ 4, tháng 7/2020.

(Nội dung cụ thể trong Thông báo Giải thưởng gửi kèm theo).

  1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai các nội dung công việc sau:

2.1. Đề nghị Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường đăng tải thông tin về Giải thưởng trên các các phương tiện truyền thông của tỉnh.

2.2. Lãnh đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các huyện, thành phố; Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách có tác phẩm/sản phẩm phù hợp với Quy chế Giải thưởng đăng ký dự thi. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả tham gia Giải thưởng về Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh theo quy định.

  1. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: đến hết ngày 25/6/2020 (theo dấu bưu điện).
  2. Địa chỉ nhận tác phẩm: Gửi về một trong hai địa chỉ sau

– Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội (điện thoại: 080.45321 – 080.45922).

– Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam (Phòng Thư ký tổng hợp), số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

(Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn trân trọng thông báo!

                                                          K/T TRƯỞNG BAN

                                                              PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC     

                                                       Đã ký   

                                                           

                                                    Nông Phương Đông