Thứ tư,  02/12/2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam

(LSO) – Là người đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam với việc tổ chức xuất bản Tờ báo Thanh Niên từ năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí quý báu với những giá trị to lớn về nội dung tư tưởng, góp phần dẫn dắt nền báo chí cách mạng nói chung, người làm báo nói riêng phát triển và trưởng thành.

Trong hành trình gian nan đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã học cách viết báo, làm báo. Bác nhận thấy: Báo chí phục vụ mục đích trong sáng và cao cả của Đảng, của sự nghiệp cách mạng; là công cụ tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước của Nhân dân. Báo chí biểu dương những cái tốt, người tốt, việc tốt; ngăn chặn, đẩy lùi những cái xấu, cái tiêu cực. Qua thực tế đó, Bác đã xác định rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam là: “Báo chí của ta cần phải phục vụ Nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”*.

Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp tại lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng xuất nhập khẩu Tân Thanh.  Ảnh: TRÍ DŨNG

Nói đến báo chí là nói đến người làm báo, Bác coi người hoạt động báo chí là chiến sĩ cách mạng. Người căn dặn “Về nhiệm vụ báo chí, Lênin có nói: Báo chí là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức chung, người lãnh đạo chung. Vì vậy, nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng, là vẻ vang. Muốn làm tốt nhiệm vụ vẻ vang ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường tư tưởng của giai cấp vô sản, phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”*. Đối với người viết báo chúng ta, “Cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”*. Người yêu cầu “Các báo chí và văn nghệ phải điều tra, tuyên truyền, khen ngợi những ưu điểm trong việc phổ biến những sáng kiến và kinh nghiệm. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của báo chí và văn nghệ góp phần vào phong trào thi đua ái quốc”*.

Về xây dựng đội ngũ làm báo, Người yêu cầu người làm báo phải vừa “hồng” vừa “chuyên”. Người căn dặn: “Chính vì thế cho nên, tất cả những người làm báo chúng ta phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng”*. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, Bác yêu cầu các nhà báo, không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ chính trị, đồng thời phải hòa mình vào quần chúng Nhân dân để viết cho đúng với tâm  trạng, yêu cầu và nguyện vọng của họ. Bác khuyên các nhà báo: “Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn có tiến  bộ. Trái lại là các bạn chưa thành công”*. Bác căn dặn các nhà báo: “Viết sao cho đơn giản, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ  đều đọc được, nhớ được, làm được”*. Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh  về báo chí cách mạng, trong suốt quá trình đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn đặt báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, coi báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tác nghiệp tại Hội thảo “Vai trò của truyền thông với phát triển đô thị – du lịch Lạng Sơn” do UBND tỉnh tổ chức ngày 18/6/2020.  Ảnh: XUÂN TAM

Hiện nay, đất nước ta ngày càng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đòi hỏi các cơ quan báo chí và những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống 95 năm qua của báo chí cách mạng. Báo chí tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại buổi lễ kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Hà Nội ngày 18/5/2020: “Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân đã vạch ra, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi”.

Trước mắt, báo chí tỉnh ta tiếp tục tuyên truyền phong trào thi đua  thưc hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII toàn Đảng đã đề ra. Đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

MAI TÙNG (TP Lạng Sơn)

* Trích “Hồ Chí Minh” toàn tập NXB CTQG năm 2011