Thứ tư,  23/09/2020

Đình Lập phát huy nội lực, xây dựng quê hương giàu mạnh

Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Huyện ủy Đình Lập

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Huyện Đình Lập nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang và tỉnh Quảng Ninh. Huyện có quốc lộ 31 và 4B chạy qua, thuận lợi cho đi lại và giao lưu hàng hoá. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Đình Lập vẫn là một huyện nghèo của tỉnh, vì thế, huyện đã tập trung phát huy nội lực, khai thác các thế mạnh của huyện để phát triển.

Kinh tế nông, lâm nghiệp được xác định là ngành sản xuất cơ bản, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của huyện, đóng góp chính vào tăng trưởng kinh tế và là nguồn thu nhập chính của người dân. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ qua, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Theo đó cơ cấu cây trồng chuyển dịch đúng hướng, nhiều vùng sản xuất các loại cây theo thế mạnh được hình thành, như: vùng trồng chè (350 ha), vùng trồng thông (50.390 ha), vùng trồng keo (10.975 ha), trồng cây dược liệu (186 ha)… Đến nay, huyện đã có 2 sản phẩm được chứng nhận đạt 3 hoặc 4 sao theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Trong nhiệm kỳ, huyện đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm ba kích; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả một số đề tài khoa học cấp tỉnh về cây chè hoa vàng, lan kim tuyến, cây đào chuông.

Lãnh đạo huyện Đình Lập kiểm tra mô hình phát triển kinh tế tại xã Bắc Lãng

Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, được Nhân dân và doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực hưởng ứng. Từ năm 2015 đến nay toàn huyện có 152 gia đình hiến hơn 55.000 m2 đất; người dân, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ trên 96 tỷ đồng để xây dựng trường học, nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn… Đến năm 2020, huyện có 6/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 15,6 tiêu chí, tăng 8,2 tiêu chí so với năm 2015, xây dựng được 10 khu dân cư kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, từng bước phát huy tiềm năng về công nghiệp chế biến lâm sản. Thương mại, dịch vụ có bước phát triển; hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Chắt được duy trì, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông, lâm sản, kim ngạch xuất khẩu 5 năm qua đạt khoảng 40 triệu USD. Các công trình hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều tăng qua các năm, tạo tiền đề cho phát triển du lịch đường biên gắn với công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, trên địa bàn huyện có 24 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, 986 hộ kinh doanh thương mại; quy mô sản xuất kinh doanh được mở rộng, từng bước tạo việc làm ổn định cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo từ 41,94% năm 2015 giảm xuống còn 12,58% năm 2020, bình quân hằng năm giảm 5,87%.

Công tác giáo dục, đào tạo có chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác đào tạo, nâng cao  chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 là 51%, tăng 16,5% so với năm 2015.

Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng khám, chữa bệnh từ tuyến huyện đến xã, thị trấn từng bước được nâng lên. Đến nay 12/12 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; dự kiến năm 2020 có 2 trạm y tế đạt chuẩn về y tế nâng cao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,7%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó phát huy hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với xu thế phát triển chung của tỉnh, huyện Đình Lập tiếp tục phát huy những lợi thế, tiềm năng về sản xuất nông, lâm nghiệp, cửa khẩu, dịch vụ. Thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đang từng bước hoàn thiện là nền tảng, tạo ra cơ hội, thời cơ cho sự phát triển của huyện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, đột phá sẽ là yếu tố tích cực trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Với việc xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Đình Lập tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để sớm đưa huyện Đình Lập thoát nghèo và phát triển.