Thứ ba,  29/09/2020

Ngành tư pháp: Phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới và phát triển

(LSO) – Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Nội các Thống nhất quốc gia gồm 12 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, đến nay, ngành tư pháp Việt Nam nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước khi bộ, ngành tư pháp chính thức được ra đời, tổ chức tư pháp đã từng bước được hình thành trong Uỷ ban Dân tộc giải phóng. Cụ thể, tháng 3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” sau khi Nhật đảo chính Pháp, trong chỉ thị nêu rõ một trong các việc cần làm là thành lập tại các làng, ấp, đường phố, trại lính, công sở, trường học, hầm mỏ, nhà máy… tổ chức Uỷ ban Dân tộc giải phóng (Uỷ ban vừa có tính chất mặt trận, vừa có tính chất “tiền Chính phủ”). Uỷ ban Dân tộc giải phóng nền tảng (uỷ ban thành lập ở cơ sở) được giao 8 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ thứ 6 là “phân xử các việc xung đột, xích mích giữa anh chị em công nhân (nếu ở nhà máy), giữa đồng bào trong làng (nếu ở nông thôn)” và nhiệm vụ thứ 8 là “ngăn ngừa và tiêu diệt Việt gian”. Hai nhóm công việc này được giao cho tiểu ban tư pháp phụ trách.

Lãnh đạo, cán bộ Sở Tư pháp tham quan phòng truyền thống.  Ảnh: DƯƠNG DUYÊN

Ngày 7/11/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 715/TTg về Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, trong đó tại Điều 1 quy định hằng năm lấy ngày 28/8 là “Ngày truyền thống của ngành tư pháp”. Đối với ngành tư pháp tỉnh Lạng Sơn, ngày 22/2/1982, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72-UB/QĐ-TC thành lập Sở Tư pháp trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế tỉnh. Cơ cấu tổ chức của sở có 5 phòng gồm: Phòng Nghiên cứu tuyên truyền và giáo dục pháp luật; Phòng Tổ chức cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng; Phòng Quản lý Toà án và các tổ chức tư pháp khác; Phòng Quản lý công tác chấp hành án; Văn phòng.

Thời gian sau đó, hoạt động của Sở Tư pháp nói riêng và cả nước nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Năm 1988, thực hiện đề án về cải tiến tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành tư pháp, biên chế của Sở Tư pháp còn 14 người được tổ chức thành Ban Giám đốc; Phòng Hành chính – Quản trị; các chuyên viên – cán sự (làm việc theo chế độ chuyên viên).

Thực hiện Thông tư liên bộ số 12-TTLB ngày 26/7/1993 của Bộ Tư pháp – Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan tư pháp địa phương và các văn bản pháp luật có liên quan, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp tỉnh dần được củng cố, tăng cường. Theo đó, UBND tỉnh quyết định thành lập Phòng Thi hành án dân sự ở cấp tỉnh và đội thi hành án dân sự ở 11/11 huyện, thị xã; thành lập, tổ chức lại các phòng thuộc sở; tiếp nhận Phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Lạng Sơn là đơn vị thuộc UBND tỉnh thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở (năm 1996); thành lập Thanh tra sở (năm 1997); thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước (năm 1998); thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (năm 2006)…

Lãnh đạo , cán bộ Sở Tư pháp trao đổi chuyên môn nghiệp vụ

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, mặc dù chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh có nhiều thay đổi nhưng trong bất kỳ thời điểm nào, Sở Tư pháp tỉnh luôn tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Sở Tư pháp đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh giao. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đóng góp vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Trải qua 38 năm, với cơ sở pháp lý là những văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân, cùng sự nỗ lực vượt khó, tâm huyết với nghề của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngành Tư pháp tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy, hiện nay, Sở Tư pháp có 5 phòng và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở với 69 công chức, viên chức và người lao động. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc hằng năm được đầu tư đúng mức, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối truyền thống 75 năm vẻ vang của ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: Cán bộ Tư pháp phải “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”; tiếp tục hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời toàn ngành luôn phát huy tinh thần: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”, không ngừng năng động, sáng tạo, học tập, rèn luyện, tu dưỡng về chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin của Nhân dân.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Sở Tư pháp đã được các cấp có thẩm quyền tặng nhiều phần thưởng cao quý: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015); 2 cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (các năm: 2015, 2018); 3 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (các năm: 2015, 2018, 2020) và hàng chục lượt tập thể các phòng, đơn vị được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 14/7/2020, Sở Tư pháp vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
HOÀNG THÚY DUYÊN