Thứ bảy,  26/09/2020

Độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân

LSO-Ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người dân đều nhớ Bác – Người “đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta, và non song đất nước ta”, Người cả đời hy sinh vì độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.


Trung tướng Dương Công Sửu kể chuyện truyền thống với cán bộ,
chiến sĩ Trung đoàn 123 – Ảnh: THANH HUYỀN

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh được thể hiện trong Di chúc là tư tưởng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân, giải phóng con người, thấm đẫm chủ nghĩa nhân đạo cao cả. Ngay trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, Người đã khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Toàn bộ lý tưởng, lẽ sống cao đẹp và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người xoay quanh bốn chữ “vì nước, vì dân”. Điều đó  thể hiện sâu sắc ở quan điểm, tấm lòng, tình yêu của Bác dành cho Nhân dân, đất nước.

Bác không dùng từ mong muốn mà Bác nói rõ rằng “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”*.

“Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
                                       Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khi nói về chủ nghĩa xã hội, Người nhấn mạnh: “Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Nói một cách khác đơn giản, dễ hiểu là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, trước hết là Nhân dân lao động”*. Bác Hồ nói: “Chúng ta giành được độc lập mà dân không có tự do thì độc lập ấy chẳng có ý  nghĩa gì”*, con người phải sống  độc lập, tự do và sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Với mong ước về một xã hội phồn vinh, hạnh phúc cho Nhân dân, trong Di chúc, Người đã để lại lời di huấn thiêng liêng “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”*. Lời di huấn đó đã trở thành kim chỉ nam cho những quyết sách của Đảng, Nhà nước ta để thực hiện lời căn dặn của Bác  đối với Nhân dân, đất nước. Đó là “công việc khó khăn nhất thiết phải làm, dù khó khăn đến mấy cũng phải ra sức làm”*.

Chăm lo cuộc sống con người gắn liền với xây dựng lại đất nước, Người đề nghị “Miễn thuế nông nghiệp một năm cho nông dân để đồng bào thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất sau nhiều năm liên tục góp sức người, sức của vì sự nghiêp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc”*. Người lưu ý “Về kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế, phát triển công tác vệ sinh, y tế. Sửa đổi chế độ chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới”*. Bác cho rằng đó là những việc nặng nề, to lớn, phức tạp, “Để giành lấy thắng lợi khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, và dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”*. Nhân dân là mục tiêu tối thượng, đồng thời là động lực quyết định công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhà nước của chúng ta là nhà nước của Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân làm chủ. Mọi thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển  đất nước đều vì hạnh phúc của Nhân dân, thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là yêu cầu xuất phát từ bản chất của chế độ ta. Vĩnh biệt chúng ta, Bác chẳng có gì dành riêng cho mình, ngoài những điều sâu sắc nhất, lớn lao nhất, vĩ đại nhất dành cho Nhân dân, cho đất nước là: “Phải có một chính sách đặc biệt đối với mọi tầng lớp Nhân dân đã vì Tổ quốc mà hy sinh”*. Cuối cùng,  Người “Để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân. toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”*.

Từ đó đến nay,  Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp cách mạng của Người; kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinhn

* “Hồ Chí Minh” toàn tập, NXB CTQG, năm 2011

MAI TÙNG