Thứ năm,  22/10/2020

Phát huy tinh thần Khởi nghĩa Bắc Sơn xây dựng Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp

(LSO) – 80 năm đã đi qua nhưng tinh thần quật cường của Khởi nghĩa Bắc Sơn vẫn ngời sáng, hun đúc lòng yêu nước, thôi thúc đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp bước, phát huy và xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, của cha anh.

Khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27/9/1940 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Đảng ta và dân tộc ta; là sự mở đầu của đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân, tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ khởi nghĩa Bắc Sơn đã hình thành và xây dựng được một trong những lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng là Đội du kích Bắc Sơn, làm cơ sở để thúc đẩy sự ra đời, trưởng thành của các đội Cứu quốc quân 1, 2, 3, những đội quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khởi nghĩa Bắc Sơn, sự ra đời của Đội du kích Bắc Sơn và việc thành lập căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai đã thực sự trở thành nòng cốt cho việc củng cố, phát triển và thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước. Các địa phương đều ủng hộ phong trào Bắc Sơn, học tập Bắc Sơn để xây dựng lực lượng vũ trang, đợi thời cơ khởi nghĩa. Tiếp theo Khởi nghĩa Bắc Sơn là Khởi nghĩa Nam Kỳ, binh biến Đô Lương, đã thức tỉnh mạnh mẽ tinh thần cứu nước của cả dân tộc. Mặc dù bị khủng bố và đàn áp khốc liệt do thời cơ cách mạng cả nước chưa chín muồi nhưng Khởi nghĩa Bắc Sơn đã để lại cho Đảng và Nhân dân ta nhiều bài học về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang, giúp cho Đảng ta có thêm những kinh nghiệm thực tiễn quý báu và cơ sở lý luận cho đường lối đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc; là tiền đề và điều kiện quan trọng để Đảng ta lãnh đạo tổng khởi nghĩa năm 1945 thắng lợi, giành chính quyền về tay Nhân dân, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Học sinh Trường THCS thị trấn Bắc Sơn tham quan và học lịch sử tại Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn

Khởi nghĩa Bắc Sơn là mốc son đánh dấu bước trưởng thành của phong trào cách mạng Việt Nam nói chung, Lạng Sơn và Bắc Sơn nói riêng. Cùng với Tràng Định và một số địa phương khác, Bắc Sơn đã trải qua nhiều khó khăn thử thách để thành lập và phát triển những chi bộ đảng đầu tiên ở Vũ Lăng, Hữu Vĩnh, Hưng Vũ, Vĩnh Yên… và bồi dưỡng cán bộ đảng viên cốt cán để lãnh đạo gây dựng phong trào cách mạng; giác ngộ, tập hợp được đông đảo quần chúng tham gia đấu tranh cách mạng và thành lập được các đơn vị tự vệ làm nòng cốt. Vai trò lãnh đạo của Đảng, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, quả cảm, niềm tin và quyết tâm giành độc lập tự do của đông đảo quần chúng Nhân dân đã làm nên sức mạnh để chiến sĩ và Nhân dân Bắc Sơn không quản ngại, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng đứng dậy đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

80 năm đã đi qua nhưng tinh thần quật cường của khởi nghĩa Bắc Sơn vẫn ngời sáng, hun đúc lòng yêu nước, thôi thúc đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp bước, phát huy và xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, của cha anh. Lạng Sơn tự hào đã sinh ra những người con ưu tú kiên trung bất khuất: Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri, những nhà cách mạng tiền bối của Đảng đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng ngay từ những ngày đầu gian khổ gây dựng thành lập Đảng.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn đã đóng góp sức người, sức của, dốc sức chi viện cho tiền tuyến, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng  tới thắng lợi vẻ vang. Chỉ tính riêng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Lạng Sơn có 1.504 liệt sỹ, 1.456 thương binh và đã có 204 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

Với nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng. Toàn tỉnh có 10 huyện, thành phố; 32 xã, thị trấn; 9 đơn vị và 26 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đoàn kết thống nhất, phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo vươn lên đưa Lạng Sơn từ một tỉnh miền núi, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp, đời sống của Nhân dân các dân tộc còn nhiều khó khăn, đến nay đã trở thành một tỉnh có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch tích cực, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển; GRDP bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển có nhiều khởi sắc, hình thành nhiều vùng sản xuất mới hiệu quả; chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực, đến nay, toàn tỉnh đã có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới (65/181 xã sau sáp nhập), số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 12,7 tiêu chí/xã. Kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển. Có gần 3.000 doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được đầu tư xây dựng, tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 82%, đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng, có hiệu quả, năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội, chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ rõ nét, công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới, đến năm 2020, toàn tỉnh có 225/694 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được chăm lo, đến nay, đã có 145/200 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 72,6%, có 11 bác sỹ và 30,7 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển sâu rộng, các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm đầu tư, năm 2020 có 77% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 78% thôn, bản, khố phố đạt danh hiệu văn hóa. Các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm được thực hiện quyết liệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% năm 2015 xuống còn 7,89% năm 2020. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chính sách xã hội đối với người có công, chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là đồng bào vùng cao, vùng biên giới ngày càng được cải thiện. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin và dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tiếp tục được nâng cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền quyết liệt hơn, tạo được sự lan toả để tổ chức triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của từng tổ chức và các tầng lớp Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống chính trị không ngừng củng cố vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tạo đột phá, lan toả từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự chuyển biến trong từng năm.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong số 20 chỉ tiêu chủ yếu, đã có 18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Đến nay, toàn Đảng bộ có 746 tổ chức cơ sở đảng, có hơn 64 nghìn đảng viên, đây thực sự là lực lượng hùng hậu và nòng cốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Những thành tựu quan trọng và toàn diện đã đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đổi mới tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tình cảm và trách nhiệm với quê hương, đất nước, ý chí vươn lên và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong suốt thời gian qua.

Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, mặc dù vẫn đang tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, cả khách quan và chủ quan, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 – 2020, bảo đảm sự phát triển toàn diện và vững chắc hơn trong giai đoạn 2020 – 2025, trọng tâm là:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

Thứ hai, đẩy mạnh khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh: Phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ; tập trung phát triển hạ tầng cụm, khu công nghiệp tại các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng và những nơi thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn, ưu tiên công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn và công nghệ thông tin. Đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác có hiệu quả thế mạnh về vị trí địa lý của tỉnh.

Thứ ba, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế, chính sách thiết thực, hiệu quả thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ tư, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, có khát vọng vươn lên. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là các khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ năm, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác; chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Tự hào với truyền thống quê hương, phát huy tinh thần quật cường của khởi nghĩa Bắc Sơn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã và đang quyết tâm đoàn kết thống nhất, đổi mới, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

LÂM THỊ PHƯƠNG THANH - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ