Thứ năm,  29/10/2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 9: Thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng

LSO-Hôm nay (23/9), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe và xem xét cho ý kiến vào 5 dự thảo tờ trình, báo cáo do 5 sở, ngành trình.

Trong đó một số nội dung chính được trình tại phiên họp như: Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 25-NQ-TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 25); Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 –NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết 19).

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung như: sự cần thiết ban hành đề án, nguồn lực, cách thức thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025; công tác đầu tư cho lĩnh vực văn hoá, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích, việc triển khai học tập,  thực hiện nghị quyết và những kết quả, khó khăn phát sinh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên trong dự thảo văn bản cần xác định rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ theo trình độ phát triển của các khu vực; xác định rõ nguồn vốn để thực hiện đề án; xác định rõ loại đường để hỗ trợ; chủ động đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm hỗ trợ đề án phát triển giao thông nông thôn.

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 25, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần bổ sung, nhấn mạnh một số nội dung như: sự phối hợp, vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện nghị quyết; rà soát lại số lượng văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đánh giá kỹ hơn, làm nổi bật sự chuyển biến, những kết quả đã đạt được trong thực hiện nghị quyết.

Về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung kết quả công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; cụ thể hoá thêm việc xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư; nêu rõ những kết quả trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, cần có đánh giá thêm về công tác giải phóng mặt bằng, công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện 2 dự thảo báo cáo trong tháng 9/2020.

Phiên họp cũng thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 205-KL/TU ngày 20/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2011 của Tỉnh uỷ về xây dựng công trình phòng thủ trong khu căn cứ chiến đấu 1 của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2020; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019.

TÂN AN