Thứ bảy,  27/02/2021

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chính phủ.

Phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong ngày 22/02/2021.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chính phủ; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách của thành phố Hà Nội (nếu đủ kiều kiện).

Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội cũng được trình xem xét tại phiên họp này./.

Theo VOV