Thứ tư,  29/01/2020

Thành ủy thành phố Lạng Sơn: Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XXI

LSO-Ngày 28/10/2010, Thành ủy thành phố Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2010-2015 cho lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc.Hội nghị đã được nghe những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI và những nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong 5 năm tới. Trong đó nhấn mạnh, thành phố chủ động tham mưu với tỉnh và các ngành, tăng cường phân cấp mạnh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là...

LSO-Ngày 28/10/2010, Thành ủy thành phố Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2010-2015 cho lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc.
Hội nghị đã được nghe những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI và những nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong 5 năm tới. Trong đó nhấn mạnh, thành phố chủ động tham mưu với tỉnh và các ngành, tăng cường phân cấp mạnh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
Tiếp tục triển khai thực hiện điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ thành phố tới cơ sở. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự thống nhất trong Đảng gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Công Quân