Thứ năm,  13/08/2020

Ðại hội Ðảng bộ các tỉnh: Phú Thọ, Ðiện Biên, Bình Ðịnh kết thúc thành công

Ngày 29-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã kết thúc thành công. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015:Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng CNH, HĐH; chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn...

Ngày 29-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã kết thúc thành công. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015:
Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng CNH, HĐH; chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch để kinh tế phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, sớm đưa Phú Thọ ra khỏi tỉnh nghèo, tạo nền tảng đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 12 – 13%/năm, GDP bình quân đầu người đạt 1.500 – 1.600 USD; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%; tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt 70% trở lên.
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 55 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được BCH bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa 17, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Ngày 29-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2010-2015 kết thúc thành công. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế; tập trung xóa đói, giảm nghèo, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế. Phát triển toàn diện văn hóa xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại. Sớm đưa tỉnh Điện Biên ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Đại hội xác định chín nhóm giải pháp cơ bản thực hiện, tập trung vào phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Tích cực thu hút, huy động các nguồn lực tập trung xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch và xây dựng các chương trình, dự án, bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch và phát triển ngành, lĩnh vực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Công khai minh bạch thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể; bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân.
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã họp phiên đầu bầu Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lò Mai Trinh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên được BCH bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010-2015, đã kết thúc thành công. Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ và trong nhân dân. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 tỉnh Bình Định đạt được các chỉ tiêu chủ yếu: tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng từ 13-14%; GDP bình quân đầu người năm 2015 hơn 2.000 USD; giá trị công nghiệp tăng bình quân 20,7%; 70% số dân cư đô thị được sử dụng nước sạch, 95% số dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; phấn đấu mỗi năm giảm từ 1,5 – 2% hộ nghèo…
Đại hội đề ra bảy nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện. Trong đó, giải pháp hàng đầu là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền theo hướng tập trung, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch, công tác quy hoạch phải đi trước một bước…
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 55 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được BCH bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Theo Nhandan