Thứ năm,  23/01/2020

Cuộc vận động lớn ở Tân Tiến ngày càng đi vào cuộc sống

Là một trong những xã đặc biệt khó khăn nhất của huyện Bảo Yên (Lào Cai) cách trung tâm huyện 36 km, Tân Tiến có 386 hộ với 2.022 người gồm năm dân tộc anh em (Mông, Dao, Kinh, Tày, Nùng) cùng chung sống trên 13 thôn, bản; đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế.Những năm trở lại đây, vượt qua những khó khăn và nhờ có Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương có bước tiến đáng kể. Quê hương Tân Tiến đang ngày một đổi mới. Tân Tiến là đơn vị triển khai Cuộc vận động nghiêm túc, có nhiều sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, có tác động tích cực tới nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.Đến nay Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' ở Tân Tiến đã đi vào cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng của...

Là một trong những xã đặc biệt khó khăn nhất của huyện Bảo Yên (Lào Cai) cách trung tâm huyện 36 km, Tân Tiến có 386 hộ với 2.022 người gồm năm dân tộc anh em (Mông, Dao, Kinh, Tày, Nùng) cùng chung sống trên 13 thôn, bản; đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế.

Những năm trở lại đây, vượt qua những khó khăn và nhờ có Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, đời sống kinh tế – xã hội ở địa phương có bước tiến đáng kể. Quê hương Tân Tiến đang ngày một đổi mới. Tân Tiến là đơn vị triển khai Cuộc vận động nghiêm túc, có nhiều sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, có tác động tích cực tới nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Đến nay Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 ở Tân Tiến đã đi vào cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ việc triển khai tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động đến viết thu hoạch các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tân Tiến được tiến hành đúng kế hoạch, thời gian theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Ban chỉ đạo huyện. Việc chuyển biến về nhận thức tư tưởng, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên, thể hiện ở thái độ phục vụ nhân dân trong triển khai công việc hằng ngày ở cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, trường học và các thôn, bản. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thầy, cô giáo tự giác rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống, nâng cao năng suất, chất lượng công việc; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chia sẻ khó khăn với các thôn, bản và nhân dân. Kinh tế – xã hội có sự chuyển biến theo hướng tích cực, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, phòng, chống dịch bệnh đã được quan tâm giải quyết kịp thời. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được chú trọng và thực hiện hiệu quả, các hủ tục lạc hậu được loại bỏ dần. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, đề xuất của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời; nếp sống văn hóa công sở, tác phong cán bộ trong cơ quan, trường học, công chức đã gần dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.

Thông qua Cuộc vận động ở Tân Tiến, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Từ đó phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giải quyết tốt các vấn đề xã hội, gắn phát triển kinh tế – xã hội với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Do đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng từ 60% (năm 2007) lên 68% (năm 2009); tỷ lệ gia đình văn hóa từ 65% (năm 2007) lên 68% (năm 2009); tỷ lệ hộ nghèo từ 58% (năm 2007) đến năm 2010 giảm xuống còn 29,7%…

Bên cạnh những kết quả đạt được trên, Cuộc vận động ở xã Tân Tiến còn có những mặt hạn chế. Một số chi bộ chưa thật sự quan tâm đầu tư về thời gian, công sức cho việc học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên hiệu quả đạt được chưa cao. Một số đoàn thể và một số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa nhận thức đúng đắn, chưa thật sự tự giác rèn luyện đạo đức lối sống, ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao. Một số báo cáo viên còn yếu về khả năng truyền đạt, việc viết thu hoạch và tự liên hệ đối với cá nhân còn chung chung; việc tổ chức học tập và lấy ý kiến góp ý của nhân dân với cán bộ, đảng viên còn gặp nhiều khó khăn; một số chi bộ, đảng bộ cơ sở trong xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống còn chưa cụ thể và chiếu lệ. Việc đưa tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác vào thực hiện trong công việc hằng ngày còn chưa nhiều. Các hình thức tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến chưa có nhiều nên chưa phát huy được vai trò &#39nêu gương&#39, tạo thành phong trào rộng khắp trong thực hiện Cuộc vận động.

Từ những kết quả kinh nghiệm đạt được trong những năm qua, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Tân Tiến đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nghiên cứu, học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Coi trọng việc phê bình và tự phê bình, gắn Cuộc vận động với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng; định kỳ sáu tháng, một năm tổ chức sơ kết đánh giá chất lượng đảng viên, công chức theo quy định. Hằng năm ít nhất một lần tổ chức cho quần chúng nhân dân nơi cư trú và nơi công tác, đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên căn cứ thực hiện theo đúng loại hình chi bộ nơi công tác và cư trú. Coi trọng công tác kiểm tra đôn đốc và xử lý nghiêm túc đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với các nội dung và chủ đề cụ thể về Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 trong từng thời điểm, từng năm, theo sự hướng dẫn của đảng bộ cấp trên.

Theo Nhandan