Thứ tư,  29/01/2020

Ðồng Nai ưu tiên vốn cho các dự án bảo đảm an sinh xã hội

Tỉnh ủy Đồng Nai quán triệt đến các đảng bộ tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ nhằm đạt ba mục tiêu: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội để tăng trưởng một cách hợp lý.Theo đó, Đồng Nai đưa ra các giải pháp là: tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong chín tháng còn lại năm 2011, dự kiến tiết kiệm hơn 60 tỷ đồng; tăng thu ngân sách Nhà nước 11% so với dự toán giao đầu năm nay (dự kiến tăng thu thêm là 2.240 tỷ đồng). Về cắt, giảm, giãn tiến độ, điều chuyển vốn đầu tư, tỉnh cắt giảm hơn 125 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 do tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó đình hoãn tiến độ triển khai thực hiện 14 dự án với tổng số vốn cắt giảm 83 tỷ đồng; giãn tiến độ 34 dự án với tổng số vốn cắt giảm hơn 42 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với dự án đầu tư nguồn vốn phân cấp, hỗ trợ cho các địa phương do cấp huyện trực tiếp giao...

Tỉnh ủy Đồng Nai quán triệt đến các đảng bộ tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ nhằm đạt ba mục tiêu: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội để tăng trưởng một cách hợp lý.

Theo đó, Đồng Nai đưa ra các giải pháp là: tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong chín tháng còn lại năm 2011, dự kiến tiết kiệm hơn 60 tỷ đồng; tăng thu ngân sách Nhà nước 11% so với dự toán giao đầu năm nay (dự kiến tăng thu thêm là 2.240 tỷ đồng). Về cắt, giảm, giãn tiến độ, điều chuyển vốn đầu tư, tỉnh cắt giảm hơn 125 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 do tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó đình hoãn tiến độ triển khai thực hiện 14 dự án với tổng số vốn cắt giảm 83 tỷ đồng; giãn tiến độ 34 dự án với tổng số vốn cắt giảm hơn 42 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với dự án đầu tư nguồn vốn phân cấp, hỗ trợ cho các địa phương do cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu đình hoãn, giãn tiến độ 99 dự án với tổng vốn 49 tỷ đồng. Nguồn vốn cắt giảm này tập trung vốn cho các dự án chuyển tiếp, các dự án có tiến độ thực hiện nhanh, các dự án đầu tư cho an sinh xã hội.

* Tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh Chương trình xúc tiến du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch giai đoạn 2011 – 2015; Đề án phát triển du lịch – văn hóa các khu danh thắng Nhị Thanh, Tam Thanh và thành Nhà Mạc giai đoạn 2011 – 2015.

Đây là những chương trình lớn, liên quan việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể du lịch Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh, tạo ra những sản phẩm mới về du lịch, góp phần đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Các chương trình, đề án nêu trên được sự gắn kết với nhau, chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái…

Theo Nhandan