Thứ bảy,  25/01/2020

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách (API) trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.Nghị định gồm bốn chương, 15 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ trách nhiệm, thời hạn cung cấp dữ liệu API; thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API; điều khoản thi hành.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày...

Chính phủ vừa ra Nghị định số 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách (API) trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.

Nghị định gồm bốn chương, 15 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ trách nhiệm, thời hạn cung cấp dữ liệu API; thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-6.

Theo Nhandan