Thứ ba,  18/02/2020

Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội CCB Việt Nam đã nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, tích cực chủ động, tham mưu kịp thời cho cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.Hoạt động trọng tâm của Hội CCB Việt Nam tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân; chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, những hành vi gây rối của các đối tượng chống đối, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; huy động các nguồn lực trong xã hội và đóng góp tự nguyện của CCB đã góp phần giảm 7.135 hộ nghèo; xóa được 3.625 nhà tạm, nhà dột nát; giúp hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với số dư hơn 13 nghìn tỷ đồng để xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho hơn năm...

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội CCB Việt Nam đã nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, tích cực chủ động, tham mưu kịp thời cho cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Hoạt động trọng tâm của Hội CCB Việt Nam tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân; chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, những hành vi gây rối của các đối tượng chống đối, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; huy động các nguồn lực trong xã hội và đóng góp tự nguyện của CCB đã góp phần giảm 7.135 hộ nghèo; xóa được 3.625 nhà tạm, nhà dột nát; giúp hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với số dư hơn 13 nghìn tỷ đồng để xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho hơn năm nghìn CCB và các con cháu CCB; phát triển mới 40 nghìn hội viên… Hội đã mở rộng quan hệ đối ngoại với CCB các nước láng giềng, trong khu vực và Liên đoàn CCB thế giới.

Trong các tháng cuối năm, Hội CCB Việt Nam triển khai thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp hội tập trung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, Kết luận số 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 11 của Chính phủ, gắn với tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ biển đảo, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái chống lại đường lối, chính sách của Đảng. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/T.Ư của Ban Bí thư về tiến hành đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội Hội CCB toàn quốc lần thứ V; tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ hội, chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp.

Theo Nhandan