Thứ sáu,  28/02/2020

Quảng Bình: Chỉ 2,3% số doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng

Thông tin trên đươc đưa ra tại hội nghị về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân do Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức sáng 13-7.Đến tháng 4-2011, tỉnh Quảng Bình có 2.517 doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Quy mô các doanh nghiệp chủ yếu nhỏ và rất nhỏ, gần 50% doanh nghiệp có vốn dưới một tỷ đồng. Tổng số lao động làm việc trong các DNTN là hơn 49.000 người, chủ yếu là lao động có trình độ sơ cấp, lao động phổ thông (chiếm 69,28%). Thu nhập của người lao động trong DNTN bình quân khoảng hai triệu đồng/người/tháng.Đến nay toàn tỉnh mới thành lập được 57 tổ chức Đảng trong DNTN, chiếm 2,3% tổng số DNTN với 1.547 đảng viên. Ngoài ra còn có 282 đảng viên làm việc trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, 94% số DNTN chưa có tổ chức công đoàn, 97,5% DNTN chưa có tổ chức Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên. Số lao động nữ trong DNTN chiếm gần 50% nhưng đến nay phần lớn các doanh nghiệp chưa có Hội phụ nữ...

Thông tin trên đươc đưa ra tại hội nghị về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân do Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức sáng 13-7.

Đến tháng 4-2011, tỉnh Quảng Bình có 2.517 doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Quy mô các doanh nghiệp chủ yếu nhỏ và rất nhỏ, gần 50% doanh nghiệp có vốn dưới một tỷ đồng. Tổng số lao động làm việc trong các DNTN là hơn 49.000 người, chủ yếu là lao động có trình độ sơ cấp, lao động phổ thông (chiếm 69,28%). Thu nhập của người lao động trong DNTN bình quân khoảng hai triệu đồng/người/tháng.
Đến nay toàn tỉnh mới thành lập được 57 tổ chức Đảng trong DNTN, chiếm 2,3% tổng số DNTN với 1.547 đảng viên. Ngoài ra còn có 282 đảng viên làm việc trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, 94% số DNTN chưa có tổ chức công đoàn, 97,5% DNTN chưa có tổ chức Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên. Số lao động nữ trong DNTN chiếm gần 50% nhưng đến nay phần lớn các doanh nghiệp chưa có Hội phụ nữ hoặc ban nữ công.
Quảng Bình đề ra mục tiêu đến năm 2015, ít nhất có 50% DNTN sử dụng thường xuyên 100 lao động trở lên thành lập được tổ chức Đảng. Để đạt được mục tiêu này.
Theo Nhandan