Chủ nhật,  15/12/2019

Hội nghị – Hội thảo

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo nhằm chuẩn bị cho cuộc Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10 về đánh giá tác động, hiệu quả của các kỳ đối thoại về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.Tại hội thảo, các đại biểu phân tích, đánh giá những tác động của các cuộc đối thoại về phòng, chống tham nhũng (PCTN) được tổ chức thời gian qua tới quá trình hoàn thiện thể chế, hoạch định chính sách, công tác quản lý Nhà nước nói chung và công tác PCTN trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, quản lý tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng nói riêng. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao tính tích cực, hiệu quả của các kỳ đối thoại trong thời gian tới.Trong bốn năm qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp các nhà tài trợ quốc tế...

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo nhằm chuẩn bị cho cuộc Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10 về đánh giá tác động, hiệu quả của các kỳ đối thoại về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.
Tại hội thảo, các đại biểu phân tích, đánh giá những tác động của các cuộc đối thoại về phòng, chống tham nhũng (PCTN) được tổ chức thời gian qua tới quá trình hoàn thiện thể chế, hoạch định chính sách, công tác quản lý Nhà nước nói chung và công tác PCTN trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, quản lý tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng nói riêng. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao tính tích cực, hiệu quả của các kỳ đối thoại trong thời gian tới.
Trong bốn năm qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp các nhà tài trợ quốc tế tổ chức chín cuộc đối thoại về PCTN, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCTN trên nhiều khía cạnh, nhất là việc xây dựng, kiện toàn thể chế chính sách, pháp luật; tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống các cơ quan Nhà nước…
* Ngày 14-11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư tổ chức hội thảo “Nghiên cứu, đề xuất những nội dung đổi mới về thi đua, khen thưởng trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội”.
Tại hội thảo, các đại biểu đi sâu phân tích những kết quả đáng ghi nhận của công tác thi đua, khen thưởng trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thời gian qua.
Đồng thời chỉ ra những bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng như thiếu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, một số phong trào mang tính hình thức, thiếu tính sáng tạo, nặng về số lượng. Các đại biểu đề xuất nhiều nội dung nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Theo Nhandan