Thứ bảy,  28/11/2020

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 29-6-2012, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành kỳ họp thứ 4, thảo luận hai chủ đề lớn: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương; quy chế làm việc của các tiểu ban và "Một số vấn đề lý luận thực tiễn cốt yếu về doanh nghiệp nhà nước và vai trò của kinh tế nhà nước".Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và kết luận kỳ họp.Phát biểu ý kiến chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương các nhiệm kỳ qua đã thu được những kết quả nhất định, nhưng còn có những hạn chế, yếu kém. Vì vậy cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng, cơ quan Hội đồng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn các vấn đề lý luận chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương...

Ngày 29-6-2012, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành kỳ họp thứ 4, thảo luận hai chủ đề lớn: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương; quy chế làm việc của các tiểu ban và “Một số vấn đề lý luận thực tiễn cốt yếu về doanh nghiệp nhà nước và vai trò của kinh tế nhà nước”.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và kết luận kỳ họp.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương các nhiệm kỳ qua đã thu được những kết quả nhất định, nhưng còn có những hạn chế, yếu kém. Vì vậy cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng, cơ quan Hội đồng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn các vấn đề lý luận chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
Hội đồng đã thảo luận nhiều nội dung để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương theo hướng:
Thực hiện hài hòa các nội dung công việc, bố trí lực lượng phù hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ: nghiên cứu, tư vấn, tổ chức quản lý chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011 – 2015; thẩm định các đề tài dự án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tổ chức và trực tiếp tham gia đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai công tác nghiên cứu những vấn đề liên quan đến việc triển khai các hoạt động đối ngoại.
Tổ chức công việc khoa học, kết hợp bố trí hợp lý giữa lực lượng trong và ngoài Hội đồng, phát huy vai trò đầu mối của Hội đồng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, đào tạo lý luận, các cấp ủy địa phương, các cộng tác viên chuyên trách, các cộng tác viên tư vấn… trong các hoạt động chuyên môn.
Củng cố, tăng cường hoạt động, phát huy vai trò của các tiểu ban trong các hoạt động chuyên môn, xây dựng các chuyên đề báo cáo chuyên sâu, thẩm định các đề án, dự án.
Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tư vấn của Hội đồng, chuyển phương thức tư vấn chủ yếu thông qua hội thảo khoa học sang phương thức tư vấn thông qua nhiều hoạt động chuyên môn của các tiểu ban, của Thường trực Hội đồng.
Nâng cao chất lượng các chuyên đề, báo cáo tư vấn, thẩm định các đề án, dự án; tăng cường các hoạt động chuyên môn,dành thời gian cho các hoạt động thông tin, tọa đàm, đối thoại, trao đổi khoa học phù hợp với nhiệm vụ của Hội đồng.
Củng cố tăng cường tổ chức, cán bộ của cơ quan Hội đồng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hội đồng Lý luận Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận dự thảo “Báo cáo đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hội đồng Lý luận Trung ương đã thống nhất nhận định: Việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước mà nòng cốt là doanh nghiệp nhà nước đã được triển khai thực hiện trong hơn 20 năm qua và được đẩy mạnh một bước quan trọng kể từ khi Đảng ta có Nghị quyết Trung ương 3, khóa IX. Các doanh nghiệp nhà nước tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng mà Nhà nước cần nắm giữ. Phần lớn các doanh nghiệp nhà nước hoạt động có lãi, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động nguồn thu ngân sách nhà nước. Số doanh nghiệp thua lỗ giảm. Trong bối cảnh lạm phát và suy giảm kinh tế những năm gần đây, kinh tế nhà nước, nòng cốt là các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. Về cơ bản, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước được bảo toàn và phát triển.
Tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng doanh nghiệp nhà nước còn không ít hạn chế, yếu kém. Còn nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mà các thành phần kinh tế khác có thể đảm đương, đạt hiệu quả cao hơn. Hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp nhà nước thấp, chưa tương xứng với nguồn lực được giao; trình độ công nghệ của nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn ở mức thấp. Hoạt động quản lý tài chính ở không ít tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế, yếu kém, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất cân đối tài chính, thua lỗ kéo dài…
Hội đồng Lý luận Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến đề nghị tiếp tục làm rõ về vai trò, vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước mà nòng cốt là doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; làm rõ quan điểm, nội hàm về đánh giá doanh nghiệp nhà nước trên các mặt cả về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từ đó góp phần đánh giá đúng và tạo ra đồng thuận xã hội về vai trò, vị trí của kinh tế nhà nước mà nòng cốt là doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân; đồng thời hoàn thiện những giải pháp, nhất là giải pháp về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần xứng đáng để kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
Theo Nhandan