Thứ tư,  27/01/2021

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2012

Đề án thành lập Phòng Pháp chế và bố trí công chức chuyên trách pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh là sự triển khai kịp thời Nghị định số 55/2011, ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhịêm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Theo đó, Phòng Pháp chế sẽ được thành lập ở 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; căn cứ vào đặc thù của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định thành lập Phòng pháp chế ở 3 cơ quan là Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; tăng thêm biên chế cho Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp. Về lộ trình thực hiện, phòng Pháp chế trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sẽ được thành lập trong năm 2012 và đi vào hoạt động khi có biên chế vào năm 2013. Tuỳ điều kiện cụ thể của các cơ quan, phòng Pháp chế sẽ có biên chế từ 3-5 cán bộ.

LSO-Ngày 6/7/2012, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 7/2012. Dự cuộc họp có các thành viên UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và một số ban ngành của tỉnh. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Hội nghị đã nghe và thảo luận về các vấn đề: Báo cáo sơ kết 7 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương (Khoá IX) về “ Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP, ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá (XHH) các lĩnh vực GD&ĐT, Y tế, Văn hoá và TDTT trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực GD&ĐT, Y tế, các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh do Sở GD&ĐT trình. Đề án thành lập Phòng Pháp chế và bố trí công chức chuyên trách pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh do Sở Nội vụ trình.
Sau các ý kiến thảo luận tại hội nghị và sự giải trình của các cơ quan soạn thảo, kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ:
Trong Báo cáo sơ kết 7 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần làm rõ sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng gia đình ở tỉnh Lạng Sơn trong 7 năm qua; cần phối hợp một cách có trách nhiệm với các cơ quan liên quan như Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Cục Thống kê để có những số liệu xác thực, thuyết phục minh chứng cho sự chuyển biến đó.
Đối với báo cáo thực hiện Nghị quyết số 05/2005 của Chính phủ và Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Sở GD&ĐT- cơ quan soạn thảo cần làm rõ những thành tựu và hạn chế trong thực hiện XHH các lĩnh vực GD&ĐT, Y tế, văn hoá và TDTT ở tỉnh ta trong thời gian qua, trên cơ sở đó nêu lên sự cần thiết phải có Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh XHH các lĩnh vực này trong thời gian tới; đồng thời xác định những chỉ tiêu cần đạt được trong công tác XHH các lĩnh vực này vào năm 2015 để phấn đấu.
Đề án thành lập Phòng Pháp chế và bố trí công chức chuyên trách pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh là sự triển khai kịp thời Nghị định số 55/2011, ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhịêm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Theo đó, Phòng Pháp chế sẽ được thành lập ở 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; căn cứ vào đặc thù của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định thành lập Phòng pháp chế ở 3 cơ quan là Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; tăng thêm biên chế cho Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp. Về lộ trình thực hiện, phòng Pháp chế trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sẽ được thành lập trong năm 2012 và đi vào hoạt động khi có biên chế vào năm 2013. Tuỳ điều kiện cụ thể của các cơ quan, phòng Pháp chế sẽ có biên chế từ 3-5 cán bộ.

Minh Hồng