Thứ hai,  01/03/2021

Lực lượng An ninh nhân dân phát huy truyền thống anh hùng, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Cán bộ, đảng viên trẻ Tổng cục An ninh với nhân dân vùng cao Yên Bái. Ảnh: ANH HIẾU Lực lượng An ninh nhân dân (ANND) ra đời trong cao trào cách mạng Tháng Tám năm 1945, được giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng. Hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào: Lực lượng ANND Việt Nam luôn vững vàng, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền Nhà nước và nhân dân.Trong những ngày đầu chính quyền cách mạng non trẻ, phải đối phó với "thù trong, giặc ngoài", lực lượng an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, phối hợp chặt chẽ các lực lượng vũ trang cách mạng, được nhân dân giúp đỡ đã đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của bọn Quốc dân đảng câu kết với quân đội viễn chinh Pháp. Chiến công ngày 12-7-1946, là một...

Cán bộ, đảng viên trẻ Tổng cục An ninh với nhân dân vùng cao Yên Bái. Ảnh: ANH HIẾU
Lực lượng An ninh nhân dân (ANND) ra đời trong cao trào cách mạng Tháng Tám năm 1945, được giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng. Hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào: Lực lượng ANND Việt Nam luôn vững vàng, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền Nhà nước và nhân dân.
Trong những ngày đầu chính quyền cách mạng non trẻ, phải đối phó với “thù trong, giặc ngoài”, lực lượng an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, phối hợp chặt chẽ các lực lượng vũ trang cách mạng, được nhân dân giúp đỡ đã đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của bọn Quốc dân đảng câu kết với quân đội viễn chinh Pháp. Chiến công ngày 12-7-1946, là một mốc son chói lọi, đã đi vào lịch sử dân tộc, mở đầu một chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh. Ngày 12-7-1946, trở thành ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, dù điều kiện chiến đấu vô cùng khó khăn, gian khổ, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, các chiến sĩ an ninh vẫn kiên cường bám địa bàn, bám dân hoạt động, vừa phát triển lực lượng.
Trong nhiều cuộc chiến không cân sức, các chiến sĩ an ninh đã chiến đấu ngoan cường và những tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng danh truyền thống lực lượng ANND anh hùng.
Trong giai đoạn đất nước trải qua những thử thách khắc nghiệt, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch tiến hành “chiến tranh phá hoại nhiều mặt”, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”…, cán bộ, chiến sĩ ANND luôn kiên cường, dũng cảm vượt qua nhiều thử thách, nguy hiểm, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch.
Trải qua hơn 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ANND đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu, lập nhiều chiến công kỳ tích trên mặt trận chống phản cách mạng. Ghi nhận, đánh giá những công lao, cống hiến to lớn của lực lượng ANND, Đảng, Nhà nước ta đã trao tặng Huân chương Sao Vàng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đơn vị; hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại.
Phát huy truyền thống của lực lượng ANND anh hùng, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, hơn hai năm qua, kể từ khi thành lập, lực lượng An ninh I đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại nhiều hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị đất nước, thực hiện đường lối đối nội, đối ngoại, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biễn phức tạp, khó lường, lực lượng An ninh I đã quán triệt nghiêm túc các quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; chủ động nắm diễn biến tình hình thế giới, khu vực, kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương và giải pháp phù hợp, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại, bảo đảm lợi ích và an ninh của đất nước; tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên các lĩnh vực; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các văn bản của Đảng, Chính phủ về nhiệm vụ bảo đảm an ninh; đề xuất các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, phòng, chống nội gián. Lực lượng An ninh I đã phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tập trung chỉ đạo và đấu tranh quyết liệt với số đối tượng phản động ở trong và ngoài nước; phòng, chống khủng bố, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, ổn định chính trị. Quan hệ hợp tác quốc tế với lực lượng an ninh các nước ngày càng được mở rộng, phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia.
Kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam anh hùng, lực lượng An ninh I đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị đất nước, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh I ngày càng được nâng cao và trưởng thành, tổ chức bộ máy dần được hoàn thiện. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc lập được từ khi thành lập đến nay, lực lượng An ninh I đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, lực lượng An ninh I tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm: Tham mưu, phối hợp và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức các biện pháp công tác, góp phần xây dựng, củng cố môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, để phát triển đất nước; tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc trong lực lượng An ninh I về tình hình và công tác an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; quán triệt và vận dụng đúng đắn quan điểm “an ninh là để phát triển, phát triển là để thực hiện an ninh”, công tác an ninh phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đất nước, phục vụ quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Lực lượng An ninh I chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Bộ Công an hoạch định chính sách, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống nội gián, gắn liền với công tác bảo vệ nội bộ. Thực hiện phương châm chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính; chủ động đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm cho sự ổn định và phát triển đất nước. Tăng cường hợp tác quốc tế với cơ quan an ninh các nước trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống (khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia…).
Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên đây, lực lượng An ninh I tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tăng cường ứng dụng khoa học – kỹ thuật; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; thực hiện khẩu hiệu hành động “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; có lý tưởng cách mạng trong sáng, nắm chắc pháp luật và tinh thông nghiệp vụ, vững về khoa học – kỹ thuật, giỏi về ngoại ngữ, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Theo Nhandan