Thứ sáu,  05/03/2021

CHÍNH SÁCH MỚI, QUYẾT ÐỊNH MỚI

Chính phủ vừa ra Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23-4-2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 các điều 16, 17, 18, 19; các khoản 1, 2, 3, 5 Điều 34; các khoản 2, 3, 4 Điều 35; Điều 36; khoản 2 Điều 37; các khoản 1, 3 Điều 42; các khoản 2, 3 Điều 43.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10-8. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo thời hạn quy định tại giấy...

Chính phủ vừa ra Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23-4-2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 các điều 16, 17, 18, 19; các khoản 1, 2, 3, 5 Điều 34; các khoản 2, 3, 4 Điều 35; Điều 36; khoản 2 Điều 37; các khoản 1, 3 Điều 42; các khoản 2, 3 Điều 43.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10-8. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo thời hạn quy định tại giấy phép.

Theo Nhandan