Thứ năm,  28/01/2021

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

LSO- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/9/2020 đã thông qua Nghị quyết Đại hội với 20 chỉ tiêu chủ yếu.

Nhằm tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, ngày 11/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng btỉnh lần thứ XVII.

Để độc giả nắm rõ các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng btỉnh lần thứ XVII, Báo Lạng Sơn trân trọng giới thiệu nội dung Nghị quyết.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

—–

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII tiến hành từ ngày 25/9/2020 đến ngày 27/9/2020 tại thành phố Lạng Sơn

QUYẾT NGHỊ

I.Tán thành những nội dung cơ bản nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội:

 I.Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 – 2020, Đại hội khẳng định:

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ  chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoạt động của chính quyền các cấp, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực,  hiệu quả; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương có những chuyển biến rõ nét. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được tăng cường; nông, lâm nghiệp có nhiều  mô  hình sản xuất  mới hiệu quả; chương trình  xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của Nhân dân được nâng lên; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy được vai trò kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng  và đổi mới cơ cấu kinh tế của tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả; năng lực  hội nhập quốc tế được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế, chuyển biến chậm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng tổ chức cơ sở đảng có nơi còn thấp; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa cao. Năng lực, trình độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa phát huy hiệu quả  tiềm  năng thế mạnh của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ. Huy động các nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Một số chỉ tiêu chưa đạt.

Chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hoá một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, còn chênh lệch giữa các vùng. Kết quả giảm nghèo  chưa thực  sự bền vững. Đời sống Nhân dân vùng sâu, vùng cao còn nhiều khó khăn.

Đại hội đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong nhiệm kỳ qua, đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng.

1.Về quan điểm, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội nhất trí:

1.1.Quan điểm:

-Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  – Đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm  chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ là yếu tố quan trọng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh.

– Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để tập trung phát triển; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1.2.Mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển văn  hóa, xã hội,  nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

1.3.Trong nhiệm kỳ Đại hội XVII cần khai thác có hiệu quả tiềm  năng,  lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo  và sức  chiến đấu  của các cấp uỷ, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực điều hành, tổ chức thực  hiện  của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

Hai là: Khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh: Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành  ngành  kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn và công nghệ thông tin. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh liên kết  vùng để khai thác  có hiệu quả thế mạnh về vị trí địa lý của tỉnh.

Ba là: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.

Bốn là: Phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn phát triển toàn  diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, có khát vọng vươn lên. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là các khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Năm là: Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật  tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác; chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

1.4.Từ năm 2020 đến 2025, Đảng bộ và Nhân dân trong  tỉnh phấn  đấu tập trung đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7 – 7,5%.

(2) Cơ cấu kinh tế (GRDP) đến năm 2025 là: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 17 – 18%; khu vực Công nghiệp – Xây dựng 25 – 26%; khu vực Dịch vụ 52 – 53%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 – 5%.

 (3) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 2.900 – 3.000 USD.

(4) Lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 4.400.000 lượt người; doanh thu du lịch đạt 5.200 tỷ đồng.

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 8 – 9%.

(6) Thu nội địa tăng bình quân 8 – 9%.

(7) Tổng vốn đầu tư xã hộicả giai đoạn là 166 – 168 nghìn tỷ đồng.

(8) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 115 xã.

(9) Đến năm 2025 tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 80%.

(10) Số trường học đạt chuẩn quốc gia đến 2025 là 300 trường.

(11) Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn đến năm 2025 là 60%.

(12) Đến năm 2025 số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 200 xã; có 11,5 bác sỹ và 32,3 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

(13) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 65%.

(14) Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 (theo tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020) là < 3%.

(15) Giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chí ≥ 5%; giảm phạm pháp hình sự hằng năm ≥ 3%.

(16) Trồng rừng mới hằng năm đạt 9.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 65%.

(17) Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 99%.

(18) Đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 97%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%.

(19) Kết nạp đảng viên mới hằng năm là 2.000 đảng viên.

(20) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; tỷ  lệ  đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 95%.

II.Thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết  điểm,  nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

III.Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và ý kiến của các đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

IV.Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 53 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII hoàn chỉnh hồ sơ và kết  quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V.Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp thu các ý kiến  đóng  góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các tổ chức đảng các cấp, ý kiến đóng góp của Nhân dân và các đại biểu Đại hội, hoàn chỉnh Báo cáo Chính trị của Đại hội; căn cứ vào Nghị quyết Đại hội và các ý kiến góp ý tại Đại hội, xây dựng hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Lâm Thị Phương Thanh