Thứ sáu,  26/02/2021

Thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

LSO-Ngày 29/1/2021, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc chính thức thứ 4. Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Trong ngày làm việc này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử; Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn; các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử; Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.


Đoàn Đại biểu tỉnh Lạng Sơn vào hội trường dự buổi thảo luận
về công tác nhân sự Đại hội XIII

Được biết, trong ngày làm việc thứ 4, Đại hội tập trung chủ yếu vào thảo luận về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (số lượng Uỷ viên chính thức và Uỷ viên dự khuyết).

Theo Quy định số 214-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tiêu chuẩn chức danh các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn: tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương; phải có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách; có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập; có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.


Đoàn Đại biểu tỉnh Lạng Sơn xem và trao đổi về cuốn sách
“Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam” của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương phải là những cán bộ trẻ; cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, triển vọng phát triển về tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Được biết, ngày 30/1, Đại hội tiếp tục đã triển khai nội dung về công tác nhân sự.

TRÍ DŨNG