Thứ hai,  13/07/2020

Giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh

LSO- Trong Di chúc để lại trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Ðảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người cũng chỉ rõ, để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Ðảng thì: “Trong Ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình... Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua, Ðảng bộ tỉnh luôn ra sức xây dựng, củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Ðảng bộ để tập trung sức mạnh lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định đẩy mạnh thực hành dân chủ rộng rãi là yếu tố quan trọng then chốt nhằm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng bộ, thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, tỉnh còn đặc biệt chú trọng thực hiện mở rộng dân chủ trong công tác cán bộ.

 

Dân quân xã Tân Thanh (Văn Lãng) tìm hiểu thông tin qua báo chí

Theo đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được tập trung chỉ đạo tích cực, có bước đổi mới; công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đồng bộ ở cả 3 cấp. Cấp uỷ đảng các cấp đã công khai quy hoạch, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho từng nhóm đối tượng, từng chức danh cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai. Việc luân chuyển cán bộ đã gắn với quy hoạch, bồi dưỡng và định hướng phát triển.

Thông qua quy trình tuyển chọn, cấp ủy các cấp đã chọn được cán bộ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác để bổ nhiệm vào các vị trí khuyết thiếu, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Điều đó minh chứng bằng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, cấp uỷ viên các cấp. Hiện nay, tỷ lệ cấp uỷ viên cấp huyện, cấp tỉnh có trình độ đại học trở lên đạt 93,43%, trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên đạt 85,33%. Chính sự dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ đã góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo không khí tích cực và tin cậy giữa đội ngũ cán bộ đối với cấp lãnh đạo. Đồng thời, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với việc thực hành dân chủ rộng rãi, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh luôn quán triệt thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”, trong đó, “nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên” được Ðảng bộ tỉnh tập trung đẩy mạnh. Thời gian qua, công tác tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các ban thường vụ cấp ủy, của tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cấp ủy cơ sở được chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc, phê bình trên tinh thần xây dựng. Qua kiểm điểm đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân chủ yếu và liên hệ gắn với trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế yếu kém của tập thể; từ đó đề ra kế hoạch, các giải pháp cụ thể để khắc phục sửa chữa trong từng thời gian.

Theo báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) có ý nghĩa quan trọng. Ðối với cấp ủy, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ các cấp đã nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của bản thân, từng bước đổi mới tác phong làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Đồng thời, tiếp tục củng cố và giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Nỗ lực trên đã có tác động tích cực đến kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 60%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85,94%; số thôn có chi bộ chiếm 98,32%; tỷ lệ đảng viên được giới thiệu giữ mối liên hệ nơi cư trú đạt trên 99%.

Thực hiện Di chúc của Người về giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, thời gian tới, các cấp ủy đảng trong Ðảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hành dân chủ rộng rãi; thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đưa việc tự phê bình và phê bình thực sự trở thành nền nếp trong sinh hoạt đảng.

Bài, ảnh: HỒ XUÂN HƯƠNG