Thứ hai,  13/07/2020

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

LSO- Kiểm tra, giám sát trong Đảng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xác định được nhiệm vụ đó, Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đạt được những kết quả nhất định.

Một trong những điểm nổi bật thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đó là: nhận thức của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong Khối được nâng lên; góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa, cảnh báo các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mối cơ quan, đơn vị.

Từ đầu nhiệm kỳ (2010 – 2015) đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng được 32 tổ chức, giám sát chuyên đề 42 tổ chức và 37  cấp ủy viên cơ sở về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra trong toàn Đảng bộ đã kiểm tra, giám sát 1.186 lượt tổ chức và 11.170 lượt đảng viên về thu nộp, sử dụng đảng phí….

Qua kiểm tra, đã kết luận và tiến hành xử lý kỷ luật 68 đảng viên vi phạm tăng 15 trường hợp so với nhiệm kỳ trước; trong đó: 44 đảng viên bị kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo 13, cách chức 4, khai trừ 7; cấp ủy viên các cấp 14 trường hợp, chiếm 20,58% tổng số đảng viên bị kỷ luật.

 

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội Đảng

Đồng chí Vũ Văn An, Bí thư Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cho biết: Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy định, quy trình trong công tác kiểm tra, giám sát, quy định về tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Đồng thời, Đảng ủy thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên và ủy ban kiểm tra cơ sở. Kiện toàn kịp thời đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra trong toàn Đảng bộ, đảm bảo hoạt động hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay. Nhờ đó, các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc, quy trình thủ tục, các kết luận sau kiểm tra đã chỉ rõ những sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, được xử lý kỷ luật đúng đối tượng, đúng thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một trong những yếu kém chưa được khắc phục hoặc khắc phục còn chậm, đó là một số cấp ủy đảng coi nhẹ công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát chưa cao, nhất là khuyết điểm vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện, xử lý kịp thời. Công tác phê bình và tự phê bình cũng như phân tích chất lượng lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng còn hình thức, chưa thực chất. Việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng chưa thường xuyên.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sau Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nhanh chóng ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa (2015 – 2020). Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu các tổ chức, đơn vị trong thực hiện trách nhiệm được giao và giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống. Tăng cường đi cơ sở, thường xuyên cử cán bộ dự sinh hoạt đảng với các chi, đảng bộ trực thuộc để kiểm tra, giám sát nắm tình hình hoạt động; giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có hiệu quả, xử lý kịp thời vi phạm xảy ra.

Bài, ảnh: MAI VĂN HOA