Thứ tư,  27/01/2021

Thành phố Lạng Sơn chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ

(LSO) – Xác định công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Thành ủy thành phố Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng cấp trực thuộc đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn có 13 đảng bộ và 59 chi bộ trực thuộc, gồm các loại hình tổ chức đảng: khối phường, xã; cơ quan đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính, sự nghiệp; doanh nghiệp cổ phần, công ty TNHH, công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài. Từ tháng 8/2019. Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ chỉ thị, kế hoạch và các văn bản của cấp trên về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố trong năm 2020.

Các đảng viên Chi bộ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Điểm nổi bật, Ban Thường vụ đã lựa chọn, chỉ đạo thành công đại hội điểm đối với Đảng bộ phường Vĩnh Trại và Chi bộ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn. Qua đánh giá công tác tổ chức đại hội, 2 đơn vị điểm đã thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Các đơn vị đã chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện trình đại hội và thực hiện tốt công tác bầu cử tại đại hội, dành thời gian tiến hành thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ cơ sở và đóng góp ý kiến vào văn kiện cấp trên. Nhất là đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để trình chiếu phóng sự, đăng danh sách trích ngang nhân sự giới thiệu bầu cử, hỗ trợ kiểm phiếu bằng máy tính.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Trại cho biết: Ngay khi có chỉ đạo của cấp trên về tổ chức đại hội điểm, Ðảng ủy phường Vĩnh Trại đã ban hành kế hoạch, phân công cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận phụ trách. Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Ðảng bộ gửi các chi bộ trực thuộc lấy ý kiến tham gia đóng góp. Ðảng bộ đã tổ chức hội nghị thảo luận, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm đảng viên, kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh. Qua đó, đảng viên nắm vững các quy định về tổ chức đại hội Đảng bộ, tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội, làm nên thành công đại hội điểm theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Nhằm làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trên địa bàn, nhiệm kỳ 2020 – 2025,    Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 23 văn bản, các Tiểu ban đã ban hành 14 văn bản, các Ban xây dựng Đảng đã ban hành gần 20 văn bản các loại để triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Nhất là công tác nhân sự đối với các đảng bộ phường, xã do vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tính chất được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ theo 6 bước. Đồng thời, Ban Thường vụ đã thành lập 11 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ là tổ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự cấp ủy và tổ chức đại hội đảng ở các chi, đảng bộ trực thuộc theo đúng nội dung, kế hoạch của Thành ủy. Các tổ công tác thường xuyên, chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các chi, đảng bộ trực thuộc có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, chỉ đạo việc định hướng tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm.

Do ảnh hưởng chung của dịch  Covid-19, đến ngày 20/4/2020, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn có 6/72 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Để công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các chi, đảng bộ còn lại tiến hành đảm bảo trình tự, nội dung, chất lượng và hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất các chi, đảng bộ cần tập trung chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện chính thức trình đại hội; cần quan tâm lựa chọn, nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của đại biểu chính thức tham dự đại hội (đối với đại hội đại biểu), tăng thời gian thảo luận, nâng cao chất lượng ý kiến phát biểu thảo luận, phát biểu ý kiến trực tiếp tại hội trường đóng góp vào văn kiện, nội dung, chương trình đại hội…

ĐÌNH QUANG